Prehľad témy

 • Všeobecné

  • Informácie o projekte

  • Riešiteľské kolektívy

  • Výstupy projektu - publikácie

   V rokoch 2017 až 2019 sme v rámci projektu publikovali 18 prác na domácich a zahraničných konferenciách. Z uvedených publikácií sú 3 aktuálne evidovaných v databázach Web of Science a Scopus. Predpokladáme, že ďalšie 2 publikácie (z konferencie INTED) budú zaradené v databázach v priebehu roka 2020.

   Konferencie:

   ·         domáce (12), z toho 3 sú vo WoS a Scopus,

   ·         zahraničné (6), z toho 2 budú vo WoS a Scopus.

   V roku 2017 a 2019 sme sa podieľali na redakčných a zostavovateľských prácach na zborníkov z konferencií:

   ·         DidInfo&DidactIG 2017: spojená medzinárodná konferencia: DidInfo - 23. ročník konferencie a DidactIG - 5. ročník konferencie, 5.-7. apríl 2017 v Banskej Bystrici. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2017. - CD-ROM, 212 s. [10,65 AH]. - ISBN 978-80-557-1216-1. Editori: Horváthová, D., Jacková, J., Michalíková, A., Škrinárová, J.

   ·         DidInfo 2019: Proceedings of conference DidInfo 2019 : medzinárodná konferencia o vyučovaní informatiky : 25. ročník konferencie. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2019. - online, 231 s. - Spôsob prístupu: https://io.fpv.umb.sk/didinfo/Zbornik_Didinfo_2019.pdf. - ISBN 978-80-557-1533-9. Editori: Horváthová, D., Michalíková, A., Škrinárová, J., Voštinár, P.


  • Výstupy projektu - materiály a metodiky

   Pracovníci na katedre informatiky FPV UMB, v rámci projektu, celkovo  vytvorili 31 metodík a materiálov. Z toho je 26 určených pre vyučovanie informatiky na základných školách. Pričom 13 je cielených pre 5. a 6. ročník ZŠ a ďalších 13 pre 7. až 9. ročník ZŠ. 5 metodík a materiálov je určených pre stredné školy.

   Vytvorili sme metodiky pre vyučovanie informatiky, ktoré sú zamerané na rôzne tematické celky, predovšetkým na výpočtové myslenie, algoritmizáciu a programovanie. 

   Metodiky sme overili v rámci aktivít na rôznych základných školách:

   ·         ZŠ Bakossova v Banskej Bystrici,

   ·         ZŠ Radvanská v Banskej Bystrici,

   ·         ZŠ Spojová v Banskej Bystrici,

   ·         na 2 stredných školách vo Zvolene a v Žiari nad Hronom.

   Metodiky sme prezentovali a budeme prezentovať najmä na medzinárodných konferenciách, zameraných na vyučovanie informatiky DIDINFO:

   ·         Didinfo &DidactIG 2017, ktorá sa konala 5. – 7. apríla 2017 v Banskej Bystrici,

   ·         Didinfo 2018, ktorá sa konala 4. – 6. apríla 2018 v Liberci v Českej republike,

   ·         Didinfo 2019, ktorá sa konala 3. – 5. apríla 2019 v Banskej Bystrici,

   ·         Didinfo 2020, ktorá sa bude konať 12. – 14. februára 2020 v Liberci v Českej republike.

   Metodiky sme priebežne prezentovali a konzultovali  so zahraničnými partnermi.


  • Workshop

   Workshop sa konal dňa 3. 4. 2019 v rámci konferencie Didinfo 2019 a bol určený pre učiteľov informatiky na základných, stredných a vysokých školách. Workshop bol zameraný na programovanie edukačných robotov. Predstavili sme ukážku rôznych aktivít, týkajúcich sa programovania robotov. Niektoré aktivity sme prezentovali spolu so žiakmi z informatického krúžku pre žiakov 2. stupňa ZŠ. Zúčastnilo sa 31 učiteľov informatiky zo všetkých typov škôl.

   Veľmi nás tešia ich pozitívne ohlasy od účastníkov workshopu.

   Aktivity na workshope prezentovali postupy práce s:

   • Phiro Pro je didaktická pomôcka – programovateľný robot, ktorý sa môže programovať pomocou blokov kódu cez počítač, cez špeciálnu mobilnú aplikáciu pre OS Android, pomocou špeciálnych kartičiek na programovanie.
   • BBC micro:bit je edukačná doska, ktorá obsahuje 25 led diód, dve programovateľné tlačidlá, kompas, akcelerometer, senzor intenzity svetla, bluetooth, micro USB port a vstupno-výstupné piny. BBC micro:bit je možné programovať v blokoch kódu, programovacom jazyku JavaScript a v jazyku MicroPython.
   • mBot Ranger je robot, určený pre STEM metódu, teda žiaci si robota môžu postaviť aj sami a programovať ho v blokovom prostredí od firmy Makeblock.
   • stolová hra Scottie Go! Obsahuje fyzické skladacie blokové príkazy, ktoré sa podobajú na štýl puzzle. Úloha v tvare hracej plochy sa objaví na tablete, príkazy si žiak vlastnoručne poskladá napr. na stole, tabletom zoskenuje kód a na základe toho sa mu vykoná program v aplikácii.
   • Autíčko pre edukačnú dosku BBC micro:bit je možné sa programovať v prostredí Microsoft MakeCode. V prípade prepojenia s programovateľným herným ovládačom- gamepad je možné naprogramovať ovládanie autíčka na diaľku. Komunikácia medzi ovládačom a autíčkom prebieha pomocou bezdrôtovej komunikácie.
   • Arduino uno mikrokontrolér učený na vzdelávacie účely a tiež aj na menšie projekty v rámci IoT (Internet of Things).  • Zahraniční partneri projektu

   Metodiky a ďalšie aktivity projektu sme priebežne prezentovali a konzultovali  so zahraničnými partnermi:

   ·         Mgr. Jan Berki, PhD., Technická univerzita v Liberci, Česká republika.

   ·         Dr. Liviana Nicoleta Tudor, Petroleum-Gas University of Ploiesti, Rumunsko,

   ·         Michael Morgan, Monash University, Melbourn, Austrália,

   ·         Dr. Gergana Avramova-Todorova,  Prof. Dr. Assen Zlatarov University, Burgas, Bulharsko,

   ·         prof. Marian Vajteršic, University of Salzburg, Rakúsko,

   ·         doc. RNDr. Tomáš Pitner, Fakulta informatiky, Masarykova univerzita Brno, Česká republika.


   • Táto tematika

    Metodický list - šablóna

    Nie je k dispozícii