Prehľad témy

 • Vážení študenti,

  vitajte v kurze Gridové a cloudové technológie.

  Výpočtové, úložné a sieťové systémy zaznamenávajú mohutný rast ich kapacity a schopností, zatiaľ čo náklady na ich obstaranie klesajú rovnako veľkou rýchlosťou. Vzniknutá situácia má značný dopad aj na trh informačných technológií. IT špecialisti, ale aj firemní manažéri, prehodnocujú, koľko a aké systémy a služby by si mali kúpiť a kde a ako by sa tieto systémy mali nasadiť.

  Predkladaná učebnica sa zameriava na dva základné modely vývoja a používania počítačových technológií cloud computing a gridové počítanie. Obidva modely profitujú z enormných zlepšení rýchlosti mikroprocesorov, z navýšenia optickej komunikácie, množstva dostupnej nevyužitej úložnej kapacity, z webu a internetu a z ostatných pokrokov v IT priemysle, ku ktorým došlo v ostatných rokoch.

  Obidve paradigmy, cloud computing aj gridové počítanie, ponúkajú kolekciu nástrojov, ktoré môžu organizácie použiť na zníženie výdavkov na technológie, zvýšenie produktivity technologických aktív a zamestnancov. Hoci model gridového počítania tu bol oveľa skôr, jeho začiatky nastali už v deväťdesiatych rokoch minulého storočia a hlavný rozvoj bol v prvých rokoch dvadsiateho storočia, dnes je jeho hlavné postavenie predovšetkým pri výskumných a akademických projektoch. V súčasnosti je v komerčnej sfére nahradzovaný práve cloud computingom, ktorý má síce korene v gridovom počítaní, ale mnohé jeho prístupy sa odlišujú. Navyše nasadenie cloud computingu je z pohľadu organizácií jednoduchšie a priamočiarejšie. Bezpečnosť je jednou z najväčších obáv akéhokoľvek počítačového modelu a cloudy a gridy nie sú výnimkou.

  Kapitoly v tejto učebnici je možné rozdeliť do troch logických celkov, a to na kapitoly venované cloud computingu, gridovému počítaniu a spoločnej problematike, pričom otázkam bezpečnosti sú venované kapitoly aj v cloudovej aj v gridovej časti. Prvá kapitola je venovaná základným pojmom z informačnej a sieťovej bezpečnosti, slúži na zadefinovanie základných pojmov z tejto oblasti a jej úlohou je objasniť hlavné princípy a terminológiu používané v ďalších celkoch pre obidva výpočtové modely. Dostatočne skúsený čitateľ v danej oblasti ju môže preskočiť a prejsť priamo ku kapitolám zameraným na cloudové a gridové technológie.

  Druhý celok, kapitoly 2 a 3, je zameraný na cloud computing. Kapitola 2 zachytáva jeho princípy, primárne modely služieb a rôzne modely nasadenia, jeho výhody, ale aj limity, princíp virtualizácie a v neposlednom rade podáva základné informácie o najväčších hráčoch na trhu v danom segmente. Kapitola 3 sa podrobnejšie venuje bezpečnosti v cloude, uvádza identifikáciu aktív, bezpečnostné hrozby v cloude, ako aj risk manažment v cloude. Detailnejšie sa zameriava na špecializovanú cloudovú službu Security-as-a-Service. Celok uzatvára podkapitola venovaná osvedčeným postupom v danej oblasti.

  Tretí logický celok je venovaný gridovému počítaniu. Kapitola 4 zachytáva základné vlastnosti gridového počítania, druhy gridových systémov, jeho architektúru a programovacie modely. Na konkrétnych projektoch je ukázané, kde sa gridové počítanie v súčasnosti nachádza a na čo je gridy vhodné používať. Rovnako ako pri cloudovom celku, aj tu je nasledujúca kapitola venovaná bezpečnosti v gridoch. Kapitola 5 uvádza osobité autentifikačné aj autorizačné procesy pre gridové prostredie, konkrétne modely, ako aj záverečné zhrnutie.

  Do celku rozoberajúceho spoločnú problematiku okrem kapitoly 1 patrí aj kapitola 6, ktorá uvádza vzájomné porovnanie obidvoch výpočtových modelov. Nielenže celkovo zhŕňa výhody a nevýhody cloud computingu a gridového počítania, ale ich aj navzájom porovnáva z rôznych pohľadov vrátane bezpečnosti.

  Poslednou kapitolou učebnice sú úlohy, ktoré pomôžu utvrdiť poznatky, ktoré čitateľ nadobudol počas jej štúdia.

  Je potrebné poznamenať, že je nad rámec jednej učebnice pokryť všetky rozsiahle aspekty dvoch novodobých technológií. Cloud computing, ako aj gridové počítanie, nie sú len jednou technológiou, ale ide o kombináciu viacerých technológií. Našou snahou bolo uviesť základné princípy, ako aj hlavné bezpečnostné hľadiská v dvoch primárnych modeloch vývoja a používania počítačových technológií, poukázať na ich spoločné vlastnosti, ale aj na ich rozdielnosť.

  Autori

  Tento kurz vznikol s podporou Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry (KEGA) MŠVVaŠ SR v rámci projektu KEGA 011UMB-4/2017, ktorého hlavným cieľom je prispieť k efektívnemu využívaniu prostriedkov pre vysokovýkonné počítanie, ako aj motivovať nových používateľov k vývoju efektívnych paralelných programov.

 • Základy bezpečnosti v cloudových a gridových systémoch

  V tejto kapitole sa budeme zaoberať nasledujúcimi témami:

  • Základné kryptografické pojmy
  • Certifikáty
  • Verifikácia reťazca certifikátov
  • Model dôvery

 • Cloud computing

  V tejto kapitole sa budeme zaoberať nasledujúcimi témami:

  • Modely služieb cloudu
   • Softvér ako služba (SaaS)
   • Platforma ako služba (PaaS)
   • Infraštruktúra ako služba (IaaS)
   • Podporné modely, Databáza ako služba DBaaS
   • Zodpovednosť v modeloch služieb cloudu
  • Modely zavádzania cloud computingu
   • Verejný cloud
   • Privátny cloud
   • Virtuálny privátny cloud
   • Komunitný cloud
   • Hybridný cloud
   • Cloudové úložisko
  • Výhody, limity, výber cloudu
   • Výhody využívania cloudu v organizácii
   • Obmedzenia pri zavádzaní cloudu do organizácie
   • Zlyhania cloudových služieb
   • Výber cloudu
  • Virtualizácia
  • Manažment cloudu
  • Poskytovatelia cloudov

 • Bezpečnosť v cloude

  V tejto kapitole sa budeme zaoberať nasledujúcimi témami:

  • Základné princípy
  • Bezpečnostné hrozby v cloude
   • Sieťová bezpečnosť
   • Bezpečnosť virtualizačného prostredia
   • Správa prístupu
   • Bezpečnosť dátového úložiska
  • Risk manažment v Cloude
   • Identifikácia aktív
   • Možnosti ochrany aktív
  • Security‐as‐a‐Service (SECaaS) v Cloude
  • Best practise v bezpečnosti cloudov
  • Zhrnutie

 • Pojem gridového počítania

  V tejto kapitole sa budeme zaoberať nasledujúcimi témami:

  • Motivácia
  • Definícia gridového počítania
  • Základné vlastnosti gridového prostredia
  • Druhy gridových systémov
  • Gridová architektúra
   • Definícia virtuálnej organizácie
   • Plánovanie v gride
   • Programovacie modely v gride
  • Súčasný stav v gridovom počítaní
   • Príklady aktuálnych gridových projektov
   • CERN Worldwide LHC Computing Grid
   • NorduGrid
   • World Community Grid

 • Bezpečnosť gridových systémov

  V tejto kapitole sa budeme zaoberať nasledujúcimi témami:

  • Autentifikácia
   • Proxy X.509 certifikáty
   • Služba MyProxy
  • Autorizácia
   • Súbor grid map file
  • Community Authorization Service (CAS)
  • Šlužba VOMS
  • Štandard PERMIS
  • Systém Shibboleth
  • Zhrnutie

 • Cloud computing verzus gridové počítanie

  V tejto kapitole sa budeme zaoberať nasledujúcimi témami:

  • Gridové počítanie
  • Cloud computing
  • Gridové počítanie a Cloud Computing – rozdiely
  • Bezpečnosť gridové počítanie vs. cloud computing
  • Zhrnutie gridové počítanie vs. cloud computing

 • Úlohy

  • Literatúra

   [ACC03]  R. Alfieri, R. Cecchini, V. Ciaschini, et al.: VOMS: an authorization system for virtual organizations, In: 1st European across grids conference, Spain, February 2003.

   [ACC+05] R. Alfieri, R. Cecchini, V. Ciaschini, L. dell'Agnello, Á. Frohner, K. Lrentey, F. Spataro, From gridmap-file to VOMS: managing authorization in a Grid environment, In: Future Generation Computer Systems, v.21 n.4, p.549-558, April 2005.

   [AMM+10] V. Asavei, A. D. B. Moldoveanu, F. Moldoveanu,  A. Morar, A. Egner: GPGPU for Cheaper 3D MMO Servers. In: Proceedings of the 9th WSEAS International Conference on TELECOMMUNICATIONS and INFORMATICS (TELE-INFO '10): New Aspects of Telecommunications and Informatics, Catania, Sicily, Italy, May 29-31, 2010, pp. 238-243.

   [B17] S. Bhowmik. Cloud Computing. Cambridge University Press, 2017. ISBN 978-1-316-63810-1.

   [BBF+06] T. Barton, J. Basney, T. Freeman, T. Scavo, F. Siebenlist, V. Welch, R. Ananthakrishnan, B. Baker, M. Goode, K. Keahey: Identity federation and attribute-based authorization through the globus toolkit, Shibboleth, GridShib, and MyProxy. In: Proceedings of the fifth annual PKI R&D workshop, April 2006.

   [BDG04] M. L. Bote-Lorenzo, Y.A. Dimitriadis, E. Gómez-Sánchez: Grid characteristics and uses: a grid definition. In: First European across grids conference, Santiago de Compostela, Spain, February 13- 14, 2004.

   [BEE16] K. Benzekki, A. El Fergougui, and A. Elbelrhiti Elalaoui. Software‐defined networking (SDN): a survey. Security and communication networks, 2016, 9(18), 5803-5833.

   [BGM+03] R. Baker, L. Gommans, A. McNab, M. Lorch, L. Ramakrishnan, K. Sarkar, M. R. Thompson: Conceptual Grid Authorization Framework and Classification. In: Global Grid Forum Working Group on Authorization Frameworks and Mechanisms, (2003).

    [BJR+06] J. Brainard, A. Juels, R. Rivest, M. Szydlo, M. Yung: Fourth Factor Authentication: Somebody You Know, In: ACM CCS, pp. 168 – 178, 2006.

   [C10] Čo je to due diligence a kedy sa s ním podnikateľ môže stretnúť?, 2010. Dostupné na: https://www.podnikajte.sk/investor/due-diligence [9.11.2019].

   [CD19] C. Dotson. “Practical Cloud Security”. O’Reilly Media, Inc. 2019

   [CERN] Worldwide LHC Computing Grid (WLCG), Dostupné na: wlcg-public.web.cern.ch [9.11.2019].

   [CG08] M. Creel, W. L. Goffe: Multi-core CPUs, clusters, and grid computing: A tutorial, In:  Computational Economics, 32 (4), Springer, pp. 353-382.

   [Colla] “Collaboratory for Multi-scale Chemical Sciences (CMCS),” Web Page. Dostupné na: http://cmcs.ca.sandia.gov/ [9.11.2019].

   [CO02] D. W. Chadwick, O. Otenko: The PERMIS X.509 Role Based Privilege Management Infrastructure. In: Proc. of the 7th ACM Symposium on Access Control Models and Technologies (SACMAT 2002), June 2002.

   [CR16] V. Chang,  M. Ramachandran: Towards  achieving  Data  Security  with  the  Cloud Computing Adoption Framework. In: IEEE Transactions on Services Computing, 9(1), 138-151, 2016.

   [CRA+17] A. Cook, M. Robinson, M. A. Ferrag, L. A. Maglaras, Y. He, K. Jones, H. Janicke: Internet of Cloud: Security and Privacy issues. arXiv:1711.00525. Dostupné na: https://arxiv.org/pdf/1711.00525.pdf [9.11.2019].

   [CSA17] Cloud Security Alliance: The Treacherous 12 - Top Threats to Cloud Computing + Industry Insights. 2017.

   [CSA19] Cloud Security Alliance:  Top Threats to Cloud Computing The Egregious 11. 2019.

   [CTK19]  L. Chen, H. Takabi, N-A. Le-Khac (Eds.): Security, Privacy, and Digital Forensics in the Cloud. High Education Press, Wiley Inc., April 2019, DOI: https://doi.org/10.1002/9781119053385.

   [D19] Ch. Dotson. Practical Cloud Security: A Guide for Secure Design and Deployment, O'Reilly Media, 2019. 196 s. ISBN 9781492037514.

   [DW16] B. Duncan, M. Whittington: Enhancing Cloud Security and Privacy: The Power and the Weakness of the Audit Trail,  In: Conference on CLOUD COMPUTING, 2016, pp. 119-144.

   [F09] F. Magoules, et al. Introduction to grid computing. CRC press, 2009.

   [FC04] A. Frohner, V. Ciaschini: VOMS Credential Format. Technischer Bericht, DataGRID, 2004, Dostupné na: http://edg-wp2.web.cern.ch/edg-wp2/security/voms/edg-voms-credential.pdf.

   [FC05] I. Foster, L. Childers: Introduction to GT4. Tutorial at the APAC Conference and Exhibition on Advanced Computing, Grid Applications and eResearch (APAC’05), Royal Pines Resort, Gold Coast, Australien, September 2005.

   [FH17] R. Fox, W. Hao. Internet Infrastructure: Networking, Web Services, and Cloud Computing. CRC Press, 2017. ISBN 9781138039919.

   [FK03] I. Foster, C. Kesselman: The Grid 2: Blueprint for a New Computing Infrastructure. Morgan Kaufmann Publishers Inc., San Francisco, CA, USA, 2003.

   [FKT01] Foster, I., Kesselman, C., Tuecke, S.: The Anatomy of the Grid: Enabling Scalable Virtual Organizations, In: International Journal of Supercomputer Applications, 15, 2001.

   [FZR+08] I. Foster, Y. Zhao, I. Raicu and S. Lu, “Cloud Computing and Grid Computing 360-Degree Compared”, Proceedings of the IEEE Grid Computing Environments Workshop, pp. 1-10, 2008.

   [Glob] The Globus Toolkit, Dostupné na: http://www.globus.org/toolkit/.

   [G19] Gartner Glossary: Cloud Computing. Dostupné na: https://www.gartner.com/en/information-technology/glossary/cloud-computing [9.11.2019].

   [GJ18] F.M. Groom, S. S. Jones (Eds.). Enterprise Cloud Computing for Non-Engineers. CRC Press. 2018. ISBN 9781138106215.

   [HGK+15] W.  Huang,  A.  Ganjali,  B.  H.  Kim,  S.  Oh,  and  D.  Lie: The  state of  public  infrastructure-as-a-service  cloud  security. ACM ComputingSurveys (CSUR), vol. 47, no. 4, p. 68, 2015.

   [IKD+16] S.  Iqbal, M.  L.  M.  Kiah, B.  Dhaghighi,  M.  Hussain,S.  Khan,  M.  K.  Khan,  K.-K.  R.  Choo,  On  CloudSecurity Attacks:  A Taxonomy and Intrusion Detection  and  Prevention  as  a  Service,  Journal  of  Network  and  Computer  Applications. 74  (2016)  98–120, doi:10.1016/j.jnca.2016.08.016.

   [IMZ16] T. Islam, D. Manivannan, S. Zeadally: A Classification and Characterization of Security Threats in Cloud Computing. Int. J. Next-Gener. Comput 7.1 (2016).

   [IF01] A. Iamnitchi, I. Foster: On fully decentralized resource discovery in grid environments. In: GRID '01: Proceedings of the Second International Workshop on Grid Computing. London, UK: Springer-Verlag, 2001, pp. 51-62.

   [ISO14] ISO/IEC 17789:2014. Information Technology-Cloud computing-Reference architecture. Technical report, International Organization for Standardization. 2014.

   [JAE10] W. Jie, J. Arshad, P. Ekin: Authentication and authorization infrastructure for Grids - issues, technologies, trends and experiences, In: The Journal of Supercomputing, Volume 52 Issue 1, April 2010, 82-96.

   [JJS98] H. Jägers W. Jansen, W. Steenbakkers: Characteristics of Virtual Organizations [online]. In: Organizational Virtualness: Proceedings of the VoNet Workshop, April 27-28, 1998, Bern, Switzerland pp 65-76.

    [K18] S. Khillar: Difference between Grid Computing and Cloud Computing. DifferenceBetween.net. November 13, 2018 Dostupné na: http://www.differencebetween.net/technology/difference-between-grid-computing-and-cloud-computing/ [17.1.2019]

   [Kou05] D. Kouřil: Bezpečnost v distribuovaném prostředí. In: Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2005, roč. XV, č. 4, s. 2-6.

   [KF98] C. Kesselman, I. Foster, The Grid: Blueprint for a New Computing Infrastructure, Morgan Kaufmann Publishers Inc., San Francisco, CA, USA, 1998.

    [KMR07] D. Klusáček, L. Matyska, H. Rudová, Problematika plánování úloh v prostředí Gridu. In Širokopásmové sítě a jejich aplikace, pages 55-59. Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 

   [KS15] R. Kumar, C. Shilpi: Comparison between cloud computing, grid computing, cluster computing and virtualization. International Journal of Modern Computer Science and Applications 3.1 (2015): 42-47.

    [KSD07] M. Kratz, J. Silverstein, P. Dev: Integrated Research Team Final Report: Health Grid: grid technologies for biomedicine (1-2 March 2006). Stud Health Technol Inform 2008, 138:201-223.

   [KZ15]  M. Kazim, S. Y. Zhu: A survey on top security
threats in cloud computing. International Journal of Advanced Computer Science and Applications (IJACSA), 6 (3). 2015. doi: 10.14569/ IJACSA.2015.060316#sthash.hDOJaK6L.dpuf

   [L+03] M. Lorch, et al.: Conceptual Grid Authorization Framework and Classification. Global Grid Forum Authorization Frameworks and Mechanisms–WG. GFD-I.038. February 2003 (Revised November 2004).

   [M04] D. Minoli: A networking approach to grid computing. John Wiley & Sons, 2004.

   [M17] D. C. Marinescu: Cloud computing: theory and practice. Morgan Kaufmann, 2017.

   [MB16] S. Murugesan, I. Bojanova, eds. Encyclopedia of cloud computing. John Wiley & Sons, IEEE Press, 2016. ISBN 9781118821978.

   [MBH05] J. Martin, J. Basney, M. Humphrey: Extending Existing Campus Trust Relationships to the Grid through the Integration of Pubcookie and MyProxy. International Conference on Computational Science (ICCS 2005), Emory University, Atlanta, GA, USA, May 2005.

   [MG11] P. Mell, P., T. Grance. The NIST definition of cloud computing. Recommendations of the National Institute of Standards and Technology. NIST. Special Publication 800-145. 2011.

   [MGM10] M. A. Morsy, J. Grundy, I. Müller: An Analysis of The Cloud Computing Security Problem. In Proceedings of APSEC 2010 Cloud Workshop, Sydney, Australia, 30th Nov 2010.

   [MOV96] A. Menezes, P. van Oorschot, S. Vanstone: Handbook of Applied Cryptography. CRC Press, 1996, ISBN 0-8493-8523-7.

   [MSZ07] J. M. Milke, M. Schiffers, W. Ziegler: Rahmenkonzept für das Management Virtueller Organisationen im D-Grid (Version 1.0). Technischer Bericht, D-Grid, 2007, http://dgi.d-grid.de/fileadmin/user_upload/documents/DGI-FG1-10/VO_Rahmenkonzept_0.9.3.3.doc.

   [MTS+01] C. Lee, S. Matsuoka, D. Talia, A. Sussman, N. Karonis, G. Allen, J. Saltz: A Grid Programming Primer, August 2001, Global Grid Forum, Advanced Programming Models Working Group. Available from <www.gridforum.org> <http://www.gridforum.org/7_APM/APS.htm>.

   [NT94] B. C. Neumann, T. Ts’o: Kerberors: an Authentication Service for Computer Networks. In: IEEE Communications, 32(9):33-38, Sept 1994.

   [OAF18] I. Odun-Ayo, O. Ajayi, A. Falade. Cloud Computing and Quality of Service: Issues and Developments. Proceedings of the International MultiConference of Engineers and Computer Scientists 2018 Vol I, IMECS 2018, 2018, Hong Kong.

   [PKW+03] l. Pearlman, C. Kesselman, V. Welch, I. Foster, S. Tuecke: The Community Authorization Service: Status and Future. In: Proceedings of Computing in High Energy Physics 03 (CHEP’03), 2003, http://www.globus.org/alliance/publications/papers/CAS_update_CHEP_03-final.pdf.

   [R16] N. B. Ruparelia, N. Ruparelia. Cloud computing. MIT Press, 2016.

   [R19] RightScale STATE OF THE CLOUD REPORT from Flexera. 2019. Dostupné na: http://googliers.net/static/media/uploads/download_files/2019_state_of_the_cloud_report.pdf

   [RFC2704] M. Blaze, et.al.: The KeyNote Trust Management System. IETF RFC 2704, http://www.ietf.org/rfc/rfc2704.txt?number=2704.

   [RSA78] R. Rivest, A. Shamir, L. Adleman: A Method for Obtaining Digital Signatures and Public Key Cryptosystems. In: Communications of the ACM, vol. 21, 1978, no. 2, pp. 120-126, ISSN 0001-0782.

   [RTH+09] T. Ristenpart, E. Tromer, H. Shacham, S. Savage. Hey, you, get off of mycloud: exploring information leakage in third-party compute clouds. In CCS, 2009.

   [S13] P. Sharma. Grid Computing Vs. Cloud Computing, International Journal of Information and Computation Technology. ISSN 0974-2239 Volume 3, Number 6 (2013), pp. 577-582.

   [S14] S. Srinivasan. Cloud computing basics. Springer, 2014. ISBN 978-1-4614-7698-6.

   [SB17] S. Bhowmik. Cloud Computing. Cambridge University Press. 2017

   [SLW98] Y.P. Shao, S.Y. Liao, H.Q. Wang: A model of virtual organizations. In: Journal of Information Science, 24(5):305-312, 1998.

   [SPB+16] j. Singh, T. Pasquier, J. Bacon, H. Ko, D. Eyers: Twenty Security Considerations for Cloud- Supported Internet of Things. IEEE Internet of Things Journal 3(3) (2016): 269–284. doi:10.1109/jiot.2015.2460333.

   [SR19] Cloud Security Threat Report (CSTR) - Adapting to the New Reality of Evolving Cloud Threats. Symantec. 2019

   [SSB02] Y. Shi, A. Shortridge, J. Bartholic: Grid Computing for Real Time Distributed Collaborative Geoprocessing. In: Proceedings of ISPRS (International Society for Photogrammetry and Remote Sensing) Commission IV Symposium on Geospatial Theory, Processing and Applications: 9–12 July 2002; Ottawa, Canada.

   [Sto07] H. Stockinger: Defining the grid: a snapshot on the current view, In: The Journal of Supercomputing, v.42 n.1, p.3-17, October 2007.

   [TEM03] M. Thompson, A. Essiari, S. Mudumbai: Certificate-based Authorization Policy in a PKI Environment. In: ACM Transactions on Information and System Security (TISSEC), Volume 6, Issue 4 (Nov. 2003) pp 566-588.

   [Val09] Valmis BalticGrid-II projekti raport DSA3.3: Best practices in Grid-enabling applications for EGEE-like infrastructure. 7th Frame project, 2009.

   [Vegee] Úvod do gridového počítania. Projekt EGEE. Dostupné na http://www.ui.sav.sk/egee/uploads/gridove_pocitanie.pdf.

   [WCG] World Community Grid. Dostupné na https://www.worldcommunitygrid.org

   [TYP+15] Z. Tari, X. Yi, U. S. Premarathne, P. Bertok, and I. Khalil,“Security and privacy in cloud computing: Vision, trends, andchallenges,”IEEE Cloud Computing, vol. 2, no. 2, pp. 30–38,2015.

   [Zim95] P. R. Zimmermann: The Official PGP User’s Guide. MIT Press, 1995, ISBN 0-2627-4017-6.

   [ZCD+17] J. Zhou, Z. Cao, X. Dong, A. V. Vasilakos. Security and privacyfor cloud-based IoT: Challenges. IEEE Commun. Mag., vol. 55, no. 1,pp. 26–33, Jan. 2017.