Zásady používania siete

Pre používanie bezdrôtovej siete UMB platia všeobecné zásady platné pre dátovú sieť UMB, tak ako sú vymedzené v dokumente  Prevádzkový poriadok metropolitnej siete UMB a tiež Všeobecné pravidlá používania siete SANET. Bezdrôtová sieť eduroam je prevádzkovaná v súlade so zásadami roamingovej politiky publikovanými na eduroam.sk. Je potrebné zdôrazniť, že združenie SANET nie je všeobecným verejným poskytovateľom služieb siete Internet, takže používatelia siete SANET, resp. sietí pripojených prostredníctvom tejto siete do Internetu (vrátane siete UMB), si nemôžu robiť nárok na neobmedzené využívanie pripojenia do Internetu na akékoľvek osobné účely.


Z dokumentu Prevádzkový poriadok metropolitnej siete UMB zvlášť upozorňujeme na nasledovné body:


1.3 MS UMB je budovaná a prevádzkovaná na podporu aktivít vykonávaných na UMB v súlade s odborným zameraním a spolocenským poslaním UMB. Tieto cinnosti zahrnajú, ale nie sú obmedzené na, aktivity v oblasti správy, výucby, vedy a výskumu. MS UMB môže byt používaná len pre tieto úcely a nesmie byt používaná na úcely, ktoré nesúvisia s vyššie uvedenými aktivitami univerzity. V súlade so snahou univerzity poskytnút svojim zamestnancom a študentom moderné pracovné a študijné prostredie, ktoré reaguje na aktuálny technický rozvoj a napomáha jeho zavádzaniu do každodenného života, je výnimkou možnost využívat MS UMB v obmedzenej a všeobecne prijatelnej miere na osobné úcely (napr. osobná korešpondencia - e-mail). Takéto použitie nesmie byt v rozpore s ustanoveniami tohto poriadku a nesmie byt na úkor aktivít, ktoré sú uvedené vyššie. Možnost takéhoto využívania MS UMB je viazaná na dostupnost príslušných služieb (volné prenosové linky, diskové kapacity a pod.) a nemožno si ju nárokovat.
 ...

3.6 Používateľ má plnú zodpovednosť za svoje aktivity v MS UMB a v počítačových sieťach, do ktorých má prístup cez MS UMB.
 ...

3.9 Používateľ nikdy nesmie v sieti vykonávať takú činnosť, ktorá by ostatným používateľom bránila v riadnom používaní siete, napr. nadmerným zatažovaním prvkov siete...

3.10 Používateľ nesmie sprístupniť svoj účet inej osobe. Plne zodpovedá za škody, ku ktorým došlo v dôsledku zneužitia jeho účtu pre nedbalú manipuláciu s heslom tohto účtu.

3.11 Používateľ sa nesmie žiadnymi prostriedkami pokúšať o získanie prístupových práv alebo privilegovaných stavov, ktoré mu neboli pridelené správcom sieťového prvku...

3.12 Používateľ sa nesmie pokúšať získať prístup k chráneným informáciám a dátam (resp. dátovej komunikácii) iných používateľov...

3.13 Používateľ nesmie napomáhať iným osobám pri získavaní prístupových práv alebo privilegovaných stavov, ktoré im neboli pridelené správcom sieťového prvku, ani pri získavaní prístupu k chráneným informáciám a dátam iných používateľov.

3.14 Používateľ pri práci v sieti UMB nesmie utajovať svoju identitu s výnimkou prípadov, kedy anonymný prístup je vyslovene povolený (napr. prístup do Internetu z verejne dostupných počítačov v učebniach). Je zakázané používať falošnú identitu (vydávať sa za iného používateľa).
 

V súlade s vyššie uvedeným poslaním a zásadami používania siete UMB a siete SANET a tiež v súlade s požiadavkami združenia akademických wireless sietí "eduroam", je vo wifi sieťach "eduroam" a "UMB-student" garantovaná podpora nasledovných služieb:


 - HTTP: TCP/80
 - HTTPS: TCP/443
 - IMAP2+4: TCP/143
 - IMAP3: TCP/220
 - IMAPS: TCP/993
 - POP: TCP/110
 - POP3S: TCP/995
 - SMTPS: TCP/465
 - SMTP submit with STARTTLS: TCP/587
 - Passive (S)FTP: TCP/21
 - SSH: TCP/22
 - RDP: TCP/3389
 - Standard IPSec VPN: IP protocol 50 (ESP) a 51 (AH), UDP/500 (IKE)
 - OpenVPN 2.0: UDP/1194
 - IPv6 Tunnel Broker service: IP protocol 41
 - IPsec NAT-Traversal: UDP/4500
 - Cisco IPSec VPN over TCP: TCP/10000
 - PPTP VPN: IP protocol 47 (GRE); TCP/1723


Ostatná sieťová komunikácia môže byť poskytovaná, ale prevádzkovateľ siete si vyhradzuje právo ukončiť jej poskytovanie v prípade, že bude dochádzať k používaniu tejto komunikácie v rozpore s pravidlami uvedenými vyššie.

Vo wifi sieti "UMB-staff" majú zamestnanci UMB rovnaký rozsah sieťovej komunikácie, ako pri pripojení v sieli LAN (wired sieť) UMB.


Upozornenie:  Komunikácia v bezdrôtovej sieti má svoje špecifiká. Je potrebné si uvedomiť nasledovnú skutočnosť: aj keď je postup prihlasovania sa do siete popísaný v sekcii Požiadavky resp. predpoklady pre pripojenie sa do siete považovaný za bezpečný, komunikácia v bezdrôtovej sieti je celkove menej bezpečná ako pri klasickom pripojení do siete prostredníctvom káblov (pripojenie na štruktúrovanú kabeláž zabudovanú v budovách), pretože je väčšia možnosť nekontrolovaného 'odchytenia' dátovej komunikácie, najmä pokiaľ nie je táto komunikácia nijako zabezpečená (šifrovaná) a prenáša sa v otvorenej forme (tzv. plain text). Preto je používanie bezdrôtovej siete "na vlastné riziko".

Pri komunikácii v bezdrôtovej sieti pracujte so zvýšenou opatrnosťou, najmä ak sa jedná o prenosy osobných alebo inak citlivých údajov. Pri prihlasovaní sa na servery (napr. na študentský portál UMB alebo iné web-mailové servery) vždy využívajte zabezpečený protokol HTTPS (t.j. adresa webovej stránky začína výrazom "https://") namiesto bežného protokolu HTTP, pri ktorom sa všetky informácie, vrátane mena a hesla, prenášajú v "plain text" forme! 

UMB nie je zodpovedná za akékoľvek škody alebo straty vzniknuté používateľom siete v súvislosti s nedodržaním vyššie uvedených zásad a s neoprávneným použitím používateľských účtov a prístupových hesiel, alebo vzniknuté v dôsledku aktivít iných používateľov siete.

V záujme minimalizovania dopadov problémových situácií však vyzývame všetkých používateľov, aby prípadnú stratu, odcudzenie alebo zneužitie účtov a hesiel a tiež akékoľvek podozrenie na neoprávnené aktivity v bezdrôtovej sieti vo vlastnom záujme bezodkladne oznámili  pracovníkom podpory používateľov.

Upozorňujeme používateľov, že prevádzka siete je monitorovaná v súlade s Prevádzkovým poriadkom metropolitnej siete UMB, čl.4. Aktivity používateľov sú zaznamenávané automatickým logovaním technicky relevantných údajov dátového spojenia. Pokiaľ nedôjde k incidentu resp. porušeniu pravidiel používania siete alebo k prevádzkovým problémom s pripájaním a overovaním používateľov, tieto záznamy nie sú ďalej analyzované alebo spracovávané a nie sú nikde zverejňované. K záznamom majú prístup len poverení pracovníci zodpovední za prevádzku siete UMB. Záznamy sú ukladané v súlade s požiadavkami platnej legislatívy a projektu "eduroam".

UAKOM UMB si vyhradzuje právo prerušiť prevádzku bezdrôtovej siete v prípade zistenia porušení uvedených zásad a pravidiel zo strany používateľov a v prípade výskytu závažných prevádzkových problémov.


Posledná zmena: Štvrtok, 20 august 2015, 08:17