Prehľad témy

 • Základné informácie

 • Vybrané body z dokumentu Prevádzkový poriadok metropolitnej siete UMB

  MS UMB je budovaná a prevádzkovaná na podporu aktivít vykonávaných na UMB v súlade s odborným zameraním a spolocenským poslaním UMB. Tieto cinnosti zahrnajú, ale nie sú obmedzené na, aktivity v oblasti správy, výucby, vedy a výskumu. MS UMB môže byt používaná len pre tieto úcely a nesmie byt používaná na úcely, ktoré nesúvisia s vyššie uvedenými aktivitami univerzity. V súlade so snahou univerzity poskytnút svojim zamestnancom a študentom moderné pracovné a študijné prostredie, ktoré reaguje na aktuálny technický rozvoj a napomáha jeho zavádzaniu do každodenného života, je výnimkou možnost využívat MS UMB v obmedzenej a všeobecne prijatelnej miere na osobné úcely (napr. osobná korešpondencia - e-mail). Takéto použitie nesmie byt v rozpore s ustanoveniami tohto poriadku a nesmie byt na úkor aktivít, ktoré sú uvedené vyššie. Možnost takéhoto využívania MS UMB je viazaná na dostupnost príslušných služieb (volné prenosové linky, diskové kapacity a pod.) a nemožno si ju nárokovat.
  ...

  Používateľ má plnú zodpovednosť za svoje aktivity v MS UMB a v počítačových sieťach, do ktorých má prístup cez MS UMB.
  ...

  Používateľ nikdy nesmie v sieti vykonávať takú činnosť, ktorá by ostatným používateľom bránila v riadnom používaní siete, napr. nadmerným zatažovaním prvkov siete...

  Používateľ nesmie sprístupniť svoj účet inej osobe. Plne zodpovedá za škody, ku ktorým došlo v dôsledku zneužitia jeho účtu pre nedbalú manipuláciu s heslom tohto účtu.

  Používateľ sa nesmie žiadnymi prostriedkami pokúšať o získanie prístupových práv alebo privilegovaných stavov, ktoré mu neboli pridelené správcom sieťového prvku...

  Používateľ sa nesmie pokúšať získať prístup k chráneným informáciám a dátam (resp. dátovej komunikácii) iných používateľov...

  Používateľ nesmie napomáhať iným osobám pri získavaní prístupových práv alebo privilegovaných stavov, ktoré im neboli pridelené správcom sieťového prvku, ani pri získavaní prístupu k chráneným informáciám a dátam iných používateľov.

  Používateľ pri práci v sieti UMB nesmie utajovať svoju identitu s výnimkou prípadov, kedy anonymný prístup je vyslovene povolený (napr. prístup do Internetu z verejne dostupných počítačov v učebniach). Je zakázané používať falošnú identitu (vydávať sa za iného používateľa).

  ...

  Akékoľvek svojvoľné pripájanie, odpájanie, premiestňovanie sieťových prvkov a experimentovanie je prísne zakázané.


  Celé znenie smernice:

 • Ďalšie pravidlá používania siete na internátoch

  Pokiaľ používate pevné pripojenie do siete na internátoch (pomocou kábla) musíte mať vypnutý WiFi adaptér.

  Je prísne zakázané pripájanie a prevádzka vlastných WiFi routerov a prístupových bodov.