Prehľad témy

 • Bezdrôtová (wireless) sieť UMB

  Bezdrôtová (wireless) sieť UMB je zriadená za účelom poskytnutia prístupu do dátovej siete UMB, do akademickej siete SANET a prostredníctvom tejto siete do celého Internetu pre autorizovaných používateľov.

  Dátová sieť UMB, rovnako ako akademická sieť SANET, je vybudovaná a prevádzkovaná predovšetkým pre podporu vzdelávania, vedy a výskumu na akademickej pôde a na podporu ostatných aktivít súvisiacich s poslaním vysokých škôl (komunikácia prostredníctvom elektronickej pošty, získavanie informácií z webu, poskytovanie informácií o štúdiu a pod.).

 • Základné informácie

  Bezdrôtová sieť UMB je z technického hľadiska realizovaná ako sieť podľa štandardov 802.11b/g/a, v niektorých lokalitách je podporovaný aj štandard 802.11n. V rámci bezdrôtovej siete UMB sú oznamované nasledovné SSID (Service Set Identifier):

  • eduroam
  • UMB-staff 
  • UMB-guest

  Sieť s SSID "eduroam" je určená pre zamestnancov a študentov UMB s aktívnym kontom IAM UMB. Je kompatibilná s projektom medzinárodnej siete akademických bezdrôtových sietí "eduroam"®, ktorá umožňuje prístup do siete aj používateľom z iných univerzít, ktoré sú zapojené do tejto siete, s využitím prístupových údajov platných v ich materskej univerzite. Zároveň to umožní používateľom z UMB pripájať sa do siete počas ich pobytu na iných inštitúciách zapojených do projektu "eduroam". Zoznam inštitúcií zapojených do projektu "eduroam" na Slovensku je uvedený na www.eduroam.sk.

  Sieť s SSID "UMB-staff" je určená len pre zamestnancov UMB s aktívnym kontom IAM UMB.

  Sieť s SSID "UMB-guest" je otvorená, prístupná bez overovania identity používateľa, ale v rámci tejto siete sú dostupné len verejne prístupné servery a webové služby UMB.


  Vzhľadom na to, že z technického hľadiska sa jedná o pomerne náročný komplex rôznych hardvérových a softvérových systémov (napr. v laptopoch od rôznych výrobcov sú rôzne sieťové adaptéry s rôznymi ovládačmi a aplikačnými programami pre podporu bezdrôtových sietí), ktoré musia spolupracovať pri zabezpečení pripojenia do siete, môžu sa vyskytnúť problémy s pripájaním sa do siete. Tieto problémy sa bude snažiť riešiť v rámci možností podpora používateľov - predtým, ako sa rozhodnete kontaktovať podporu používateľov, uistite sa, že ste si prečítali príslušné návody a: "Predpoklady pre pripojenie sa do wifi siete UMB", "Manuálne nastavenie siete EDUROAM", "FAQ", "Zásady používania siete", "Prevádzkový poriadok metropolitnej siete UMB" a "Všeobecné pravidlá používania siete SANET". Kontakty.

 • Pripojenie do WiFi siete UMB