Zásady používania siete

Pre používanie bezdrôtovej siete UMB platia všeobecné zásady platné pre dátovú sieť UMB, tak ako sú vymedzené v dokumente  Prevádzkový poriadok metropolitnej siete UMB a tiež Všeobecné pravidlá používania siete SANET. Bezdrôtová sieť eduroam je prevádzkovaná v súlade so zásadami roamingovej politiky publikovanými na eduroam.sk. Je potrebné zdôrazniť, že združenie SANET nie je všeobecným verejným poskytovateľom služieb siete Internet, takže používatelia siete SANET, resp. sietí pripojených prostredníctvom tejto siete do Internetu (vrátane siete UMB), si nemôžu robiť nárok na neobmedzené využívanie pripojenia do Internetu na akékoľvek osobné účely.


Z dokumentu Prevádzkový poriadok metropolitnej siete UMB zvlášť upozorňujeme na nasledovné body:

1.2. MS UMB je budovaná a prevádzkovaná na podporu aktivít vykonávaných na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici (ďalej len „UMB“) v súlade s odborným zameraním a spoločenským poslaním UMB. Tieto činnosti zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na aktivity v oblasti správy, výučby, vedy a výskumu. MS UMB môže byť používaná len pre tieto účely a nesmie byť používaná na účely, ktoré nesúvisia s vyššie uvedenými aktivitami UMB.

...

3.3. Používateľ MS nesie plnú zodpovednosť za svoje aktivity v MS UMB a v počítačových sieťach, do ktorých má prístup cez MS UMB.

...

3.10. Používateľ MS nikdy nesmie v sieti vykonávať takú činnosť, ktorá by ostatným používateľom MS bránila v riadnom používaní siete, napr. nadmerným zaťažovaním prvkov siete (k čomu môže dochádzať pri používaní peer-to-peer sietí ako BitTorrent).

3.11. Je zakázané vykonávať prenosy dát, ktoré sú v rozpore s autorskými právami alebo platnou legislatívou SR a EÚ (sťahovanie a šírenie nelegálnych kópií komerčného softvéru, audio a video záznamov atď.).

3.12. Používateľ MS nesmie prenášať, používať a šíriť programové vybavenie v rozpore s jeho licenčnými podmienkami. Používateľ MS nesmie kopírovať a distribuovať časti operačného systému a inštalovaných programov bez súhlasu príslušného správcu.

3.13. Používateľ MS nesmie používať MS UMB na politickú a náboženskú agitáciu. Je zakázané používať v rámci MS UMB vulgárne a znevažujúce výrazy v komunikácii, ktorá je určená pre väčší okruh ľudí (napr. webové stránky, elektronické konferencie, atď.) a prenášať, uskladňovať alebo vystavovať informácie, ktoré sú v rozpore s platnými právnymi predpismi a všeobecne akceptovanými spoločenskými normami (napr. nepovolená reklama, rasové útoky, obscénne materiály, psychický teror, nelegálne kópie zvukových alebo obrazových záznamov).

3.14. Používateľ MS nesmie svojvoľne meniť konfiguráciu sieťových prvkov, pracovných staníc a ďalších zariadení v MS UMB. Všetky zmeny konfigurácie môžu byť vykonávané len so súhlasom príslušného správcu IKT alebo IT systému a s ohľadom na prevádzku siete.


V súlade s vyššie uvedeným poslaním a zásadami používania siete UMB a siete SANET a tiež v súlade s požiadavkami združenia akademických wireless sietí "eduroam", je vo wifi sieťach "eduroam" a "UMB-student" garantovaná podpora nasledovných služieb:


 - HTTP: TCP/80
 - HTTPS: TCP/443
 - IMAP2+4: TCP/143
 - IMAP3: TCP/220
 - IMAPS: TCP/993
 - POP: TCP/110
 - POP3S: TCP/995
 - SMTPS: TCP/465
 - SMTP submit with STARTTLS: TCP/587
 - Passive (S)FTP: TCP/21
 - SSH: TCP/22
 - RDP: TCP/3389
 - Standard IPSec VPN: IP protocol 50 (ESP) a 51 (AH), UDP/500 (IKE)
 - OpenVPN 2.0: UDP/1194
 - IPv6 Tunnel Broker service: IP protocol 41
 - IPsec NAT-Traversal: UDP/4500
 - Cisco IPSec VPN over TCP: TCP/10000
 - PPTP VPN: IP protocol 47 (GRE); TCP/1723


Ostatná sieťová komunikácia môže byť poskytovaná, ale prevádzkovateľ siete si vyhradzuje právo ukončiť jej poskytovanie v prípade, že bude dochádzať k používaniu tejto komunikácie v rozpore s pravidlami uvedenými vyššie.

Vo wifi sieti "UMB-staff" majú zamestnanci UMB rovnaký rozsah sieťovej komunikácie, ako pri pripojení v sieli LAN (wired sieť) UMB.


Upozornenie:  Komunikácia v bezdrôtovej sieti má svoje špecifiká. Je potrebné si uvedomiť nasledovnú skutočnosť: aj keď je postup prihlasovania sa do siete popísaný v sekcii Požiadavky resp. predpoklady pre pripojenie sa do siete považovaný za bezpečný, komunikácia v bezdrôtovej sieti je celkove menej bezpečná ako pri klasickom pripojení do siete prostredníctvom káblov (pripojenie na štruktúrovanú kabeláž zabudovanú v budovách), pretože je väčšia možnosť nekontrolovaného 'odchytenia' dátovej komunikácie, najmä pokiaľ nie je táto komunikácia nijako zabezpečená (šifrovaná) a prenáša sa v otvorenej forme (tzv. plain text). Preto je používanie bezdrôtovej siete "na vlastné riziko".

Pri komunikácii v bezdrôtovej sieti pracujte so zvýšenou opatrnosťou, najmä ak sa jedná o prenosy osobných alebo inak citlivých údajov. Pri prihlasovaní sa na servery (napr. na študentský portál UMB alebo iné web-mailové servery) vždy využívajte zabezpečený protokol HTTPS (t.j. adresa webovej stránky začína výrazom "https://") namiesto bežného protokolu HTTP, pri ktorom sa všetky informácie, vrátane mena a hesla, prenášajú v "plain text" forme! 

UMB nie je zodpovedná za akékoľvek škody alebo straty vzniknuté používateľom siete v súvislosti s nedodržaním vyššie uvedených zásad a s neoprávneným použitím používateľských účtov a prístupových hesiel, alebo vzniknuté v dôsledku aktivít iných používateľov siete.

V záujme minimalizovania dopadov problémových situácií však vyzývame všetkých používateľov, aby prípadnú stratu, odcudzenie alebo zneužitie účtov a hesiel a tiež akékoľvek podozrenie na neoprávnené aktivity v bezdrôtovej sieti vo vlastnom záujme bezodkladne oznámili  pracovníkom podpory používateľov.

Upozorňujeme používateľov, že prevádzka siete je monitorovaná v súlade s Prevádzkovým poriadkom metropolitnej siete UMB, čl.4. Aktivity používateľov sú zaznamenávané automatickým logovaním technicky relevantných údajov dátového spojenia. Pokiaľ nedôjde k incidentu resp. porušeniu pravidiel používania siete alebo k prevádzkovým problémom s pripájaním a overovaním používateľov, tieto záznamy nie sú ďalej analyzované alebo spracovávané a nie sú nikde zverejňované. K záznamom majú prístup len poverení pracovníci zodpovední za prevádzku siete UMB. Záznamy sú ukladané v súlade s požiadavkami platnej legislatívy a projektu "eduroam".

UAKOM UMB si vyhradzuje právo prerušiť prevádzku bezdrôtovej siete v prípade zistenia porušení uvedených zásad a pravidiel zo strany používateľov a v prípade výskytu závažných prevádzkových problémov.

Posledná zmena: Streda, 26 september 2018, 15:03