Site blog

Miro Iliaš foto
autor Miroslav Iliaš - Sobota, 9 marec 2013, 19:13
Každému na svete

Nahrávanie videozáznamu činnosti na obrazovke počítača

doc.RNDr. Miroslav Iliaš, PhD.

Katedra chémie, Fakulta prírodných vied univerzity Matej Bela, Tajovského 40, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika

 

Nahrávanie práce užívateľa na obrazovke počítača (screenrecording) je súčasťou tvorby videotutoriálov pre jednotlivé oblasti vzdelávacej činnosti, v ktorej sa využíva výpočtová technika, počítačové aplikácie (softvér) a internet.

Takto vyhotovené videomateriály sú dôležitým prvkom vo virtuálnej výuke. Ich výhodou je, že študent si môže nahrávky pozrieť v ľubovoľnom čase, a podľa inštrukcií v nich (spolu s objasňujúcim textom) samostatne zopakovať postup vo vlastnom počítačovom prostredí a s vlastnými programovými/internetovými prostriedkami.

 Pomocou počítačových programov na nahrávanie videa sa veľmi ľahko dá zachytiť činnosť rôznych pracovných "okien" - či už lokálnych počítačových aplikácií, alebo aj stránok webového prehliadača. Tiež je možné nahrávať iba vybranú časť obrazovky počítača, kam je možné pružne umiesňovať okná aplikácii.

Pri nahrávaní vybranej činnosti na obrazovke je nutné súbežne nahrávať mikrofónom potrebný kvalifikovaný audiosprievod. Zároveň - pre zvýšenie pedagogickej kvality - si každý pripravovateľ videotutoriálu musí pripraviť stručný popisujúci text k činnosti videa a k tomu dve kontrolné otázky z výukovej oblasti, akej sa video týka.

 

.Softvér na nahrávanie videa 

 

Operačný systém Windows

Existuje mnoho dostupných softvérov pre nahrávanie videa z obrazovky (angl. Screen Recording Software), viď napríklad tento článok.

Program BB Flashback Express. Pre operačný systém Windows 7 je možné používať program BB FlashBack Express, presnejšie jeho voľne dostuplnú verziu, ktorá však platí iba 1 mesiac (trial version). Týmto softvérom zachytíme činnosť na obrazovke a zvukový sprievod z mikrofónu. Ak by navrhovaný screen-recording program dobre nefungoval, je možné skúsiť program z tohoto výberu pre Windows.

Program BB FlashBack Express umožňuje exportovať nahrané video vo formáte avi do úsporného formátu flv, ktorý odporúčam.

 

Program CamStudio. Tento voľnedosutpný program, ktorý však neodporúčam, nakoľko má obmedzenie na veľkosť pracovného súboru 2GB !  Zvolíme si výstup CamStudio nahrávania obrazovky do základného avi-formátu.

 

Program Webinaria. Iným vhodným programom je Webinaria, ktorý produkuje veľký avi-súbor.

Vytvorený videosúbor je možné ďalej upravovať v pridruženom, programe Webinaria Editor - strihať, pridávať textové komentáre, spájať segmenty a iné úkony.

V rámci programu Webinaria Editor je možné prekonvertovať určeným tlačítkom nahrané video z avi do úsporného flv formátu, čím sa výrazne zníži jeho veľkosť. Takže ak máme na disku avi-videosúbor, otvoríme si ho vo Webinaria Editore a stlačíme "Make flash video".  Nevýhodou je, že ním vytvorený flv súbor je niekedy bez zvuku, preto na konverziu radšej použite nižšie zmienený konvertor.

Aby na počítači s OS Windows išlo prehrať flv-súbory základným programom operačného systému Windows 7 - Windows Media Player, jednou z možností je doinštalovať pre Windows dekodér (napríklad Windows 7 Codec Pack, resp. Windows 8 Codec Pack). Bez tohoto nainštalovaného dekodéra transformácia do flv-formátu v programe Webinaria nefunguje. 

 

Konverzia avi-súborov do flv-formátu

"Surový" videosúbor s koncovkou avi je nepoužiteľný pre svoju veľkosť na nahranie (upload) na webovú stránku. Preto musíme použiť konvertor.

Jeden z nich je voľne dostupná verzia programu KigoVideoConverter. Ním prekonvertujeme avi-videosúbor na formát flv s rozlíšením aspoň 640x480 (Video Size) a frekvenciou 30 fps (Video Fps). 

Asi najlepším, voľnedostupným konverzným programom je Free Video Converter, ktorý aj odporúčam. Avi súbor sa dá prekonvertovať do flv-videosúboru s ľubovoľným formátom. Odporúčaný je HD 720 p (t.j.1280x720).

 

.Ukážka práce s FreeMake Video Converter

Vo videotutoriály ukazujem prácu s video-konvertorom. Zdôrazňujem možnosť meniť parametre videa; obvyklá voľba je úsporný flv-formát HD720p. Pozor ale, aby rozlíšenie obrazovky "surového videa" bolo väčšie ako rozlíšenie konvertovaného videa ! 

 

 

 

 

 

Operačný systém Linux

Pre operačný systém Linux odporúčam nainštalovať program Kazam Screencaster, ktorý je súčasťou štandardných distribučných kanálov. Formát videa, ktorý zaberá najmenšiu veľkosť, a je určený pre internet (web), má príponu webm, no je možné získať výstup aj v inom úspornom formáte.

Ukázalo sa však, že najlepšie je skombinovať Kazam screen-recorder s OpenShot programom pre spracovanie nahraných videí. Vo výstupe OpenShotu si nastavíme výstupný formát flv pre export a priradíme mu rozlíšenie obrazovky aspoň 640x480 a frekvenciu obrázkov aspoň 30 fps.

 

 

Zásady tvorby videotutoriálov

 

Aby bola videoinštruktáž zrozumiteľná, treba si pripraviť prácu s počítačovou aplikáciou "na sucho",  t.j. prejsť všetkými krokmi, až potom činnosť naostro nahrať.

Tiež treba odskúšať "na nečisto" funkčnosť mikrofónu a programov.

Takisto je možné nahraté videá z rôznych fáz práce s aplikáciou pospájať, aby sa videl progres riešenia časovo náročnejšej a zložitejšej úlohy.

Napokon je možné popracovať aj s editorom videa, postrihať, vkladať videosekvencie, pridávať textové popisky a iné efekty.

 

.Vzory videotutoriálov


Ukážem zopár narýchlo pripravených videotutoriálov, ktoré je možné ďalej zlepšovať a rozširovať.

 

Numerická matematika

 

Uvádzam spracovanie jednoduchého súčtu dvoch matíc v prostredí MS Excel 2010. Autor videa si zároveň pripraví jednoduché otázky z numerickej maticovej algebry. Napríklad, aký je súčet dvoch jednotkových matíc, alebo môže zdať aj priamo úlohu k praktickej práci s MS Excel.

 

Existuje veľa podobných špecializovaných videí pre numerickú matematiku v prostredí MS Excel, napríklad  

. V ňom autor demoštruje numerické integrovanie lichobežníkovou metódou.

 

.Teória chemickej väzby

 

V jednoduchom videu práce s programom HyperChem zostavím molekuli eténu, dám vypočítať molekulové orbitály a graficky ich zobrazím.

Kontrolné otázky k videu môžu byť zo základného učiva predmetu Teória chemickej väzby z kapitoly o molekulových orbitálov, alebo aký typ hybridizácie má molekula etylénu.

 

.Chemická informatika

 

Ukážka práce so webovými databázami - chemické reakcie, webreactions.net.

Vytvoríme jednoduchý typ substitučnej reakcie chlorcyklohexán -> hydroxylcyklohexán, a hľadáme v databáze podobné substitučné reakcie. Takto je možné zostaviť hľadanie aj iných typov chemických reakcií, napr. elektrofilné substitúcie na aromatickom jadre, eliminačné reakcie a iné.

Otázka môže smerovať na vyhľadanie iných typových organických reakcií v danaj databáze, napríklad analogická substitúcia bromoskupiny za hydroxylovú skupinu. Alebo eliminácia hydroxylovej skupiny - dehydratácia - za vzniku dvojitej väzby.

[ Modifikované: Štvrtok, 5 jún 2014, 17:46 ]
 
Každému na svete

Bibliografický manažér Zotero a citačný štýl UMB

doc.RNDr. Miroslav Iliaš, PhD.

Katedra chémie, Fakulta prírodných vied univerzity Matej Bela, Tajovského 40, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika

 

Dosť bolo práce s ručným číslovaním, usporiadávaním a formátovaním bibliografických odkazov vo vašich dokumentoch !

 

.Úvod

Voľne dostupný bibliografický systém (iný názov - bibliografický menežér) Zotero (www.zotero.org) slúži k plnému zautomatizovaniu práce s referenciami a ich databázami. Umožňuje ľahko zhromažďovať, organizovať a vkladať (vytvárať) referencie rôzneho druhu  a automaticky číslovať v textových dokumentoch Microsoft Word (operačný systém Windows), alebo Libre/Open Office (operačný systém Linux).

.Inštalácia

Postup inštalácie spolu s registráciou:

  1. Z internetovej stránky si nainštalujte Zotero ako doplnok (add-on)  pre internetové prehliadače (Firefox, Chrome, Safari), ako aj príslušný doplnok pre textový editor MS Word, alebo Libre Office.
  2. Nainštalujte si samostatný (standalone) Zotero program pre váš operačný systém, (Windows, alebo Linux).
  3. Zaregistrujte sa pre on-line službu Zotero,  čo zahŕňa nastavenie prihlasovacieho (login) mena, hesla a emailovej adresy. Bezplatná verzia služby ponúka internetový priestor 300MB na užívateľove referencie.
  4. Po online zaregistrovaní nastavíme synchronizáciu lokálnej inštalácie programu Zotero so serverom vložením mena a hesla do určenej karty internetového prehliadača.

 

.Zbieranie referencií pomocou internetového prehliadača

Internetové prehliadače Firefox, Chrome a Safari majú k dispozícií doplnky (add-ons) na nainštalovanie, pomocou ktorých ukladáme referencie z vybraných webových stránok do užívateľovej osobnej databázy Zotero.

Nie všetky webové stránky podporujú ukladanie referencií do databázy Zotero, tu je výber niektorých, tzv. Zotero-Ready stránok:

(Knižnica UMB uloženie bibliografickej referencie do Zotero databázy žiaľ neponúka, skúste kliknúť.)

 

.Kontrola a ďalšie úpravy pozbieraných referencií

Nie všetky "Zotero-Ready" webové stránky (t.j. stránky podporujúce ukladanie referencií do databázy Zotero) ponúkajú kvalitné uloženie bibliografickej referencie. Napríklad Univerzitná knižnica v Bratislave ponúka zo svojich záznamov pre uloženie do Zotero databázy len limitovaný počet položiek referencie. Preto, kde sa dá, je lepšie obrátiť sa na kvalitnejšie "zberné" zdroje pre Zotero, napríklad Google-Books (alebo aj iné svetové knižné databázy) pre slovenské knihy.

Takisto treba skontrolovať aj jednotlivé položky (angl. items) vloženej referencie, lebo nie všetky po kliknutí na ikonku pre Zotero integrátor v internetovom prehliadači musia byť správne. Môžeme si pritom pomôcť krížovým vyhľadávaním referencie po internete. Ideálne je, aby bolo vyplnených čo najviac položiek referencií. Niekedy je vhodné aj rozdeliť vložené položky - napríklad ako vydavateľ (publisher) je uvedený "Alfa Bratislava", vtedy vložíme do miesto (place) "Bratislava" a ako vydavateľa necháme "Alfa".

 

.Vkladanie citácii a bibliografie do textu

Samostatný (standalone) Zotero program (označený ikonou s červeným symbolom Z) nainštaluje bibliografický doplnok pre príslušný textový editor (Microsoft Word 2007/2010 - Windows, alebo Libre Office - Linux), ktorý potom čerpá bibliografiu z vlastnej užívateľovej databázy, lokálne synchronizovanej s jeho internetovou databázou.

 

.Citačný štýl našej univerzity

Priložený k tomuto článku je súbor "matej-bel-university-citation-style.csl" citačného štýlu Univerzity Mateja Bela, ako je popísaný v príslušnej smernici o záverečných prácach. Citačný štýl bol vytvorený pomocou voľne dostupného online editora od autora Steva Ridouta.

 

.Opravy, úpravy a ďalšie zlepšenia

Citačný štýl našej univerzity je vo fáze vývoja.

Ak by ste našli nejaké nezrovnalosti medzi predpísanými citačným štýlom UMB a aktuálnym zobrazením nejakej konkrétnej referencie, aplikujte prosím tento postup: požiadajte o najskôr členstvo v skupine Zotero referencií "Databáza testovacích referencií pre citačný štýl Univerzity Matej Bela".

Potom referenciu s problematickým zobrazením pridajte do príslušnej podkategórie skupiny a pošlite mi o tom správu. Dôležité je, aby ste aj správne pridali čo najviac sub-položiek (angl. items) danej referencie kvôli jej úplnosti.

Ja si aktualizované referencie zosynchronizujem na svojom lokálnom PC a pozriem sa na zobrazenie danej referencie (referencií).

Alebo ak sa cítite, môžete skúsiť rovno upraviť citačný štýl UMB v priamo online editore a aktualizovaný mi ho poslať.

 

.Českí používatelia Zotero

Kolegovia z českých univerzít používajú bibliografický manežér Zotero už nejaký čas.

Doc. Pavel Šenovský k tomu napísal pojednanie s odkazmi na vlastné citačné štýly. Zároveň ponúka na stiahnutie vlastný citačný štýl, urobený podľa českej normy ISO-690.

Zotero popísal a porovnal s inými systémami Ján Hendl v zborníku s názvom ZOTERO A DALŠÍ POMOCNÍCI VÝZKUMNÍKA (str. 20).

Potom je tu tento citačný manuál (od str.6), či internetová stránka o citačnom manažéri Zotero.

 

.Ďalší vývoj

Zatiaľ sa mi nedarí jednoznačne priradiť skupinu referencií "09 - Normy". Taktiež nemám v rámci CSL editora možnosť dvojjazyčnej variácie niektorých položiek  - "vol. vs roč.", "no. vs č.", "p. vs s.". Toto vyžaduje ďalšie "bádanie" v problematike, na čo popri iných povinnostiach nemám čas.

Vypísal som, žial bezúspešne, bakalársku prácu s témou zahrňujúcou o.i. popis a adaptáciu Zotero citačného štýlu pre potreby našej univerzity. Ak by niekto z kolegov učiteľov prilákal na túto tému IT (alebo nadmieru IT-gramotného) študenta, bolo by to prospešné pre všetkých nás z univerzity, čo pracujú so Zoterom.

 

.Video

Priložený je videotutoriál o použití systému Zotero v rámci operačného systému Linux:

...tu je väčšom rozlíšení:

 

.Printscreen z činnosti Zotero

Ako som v LibreOffice Writer vzorovo povkladal do dokumentu niekoľko referencií. Zotero integrátor, nainštalovaný ako doplnok (add-on) pre tento textový editor, referencie automaticky očísloval, prípadne prečísloval pri zmene ich citačného poradia. Použitý citačný štýl zároveň zabezpečil takmer úplnú zhodu s normou pre citovanie prác.

printscreen

[ Modifikované: Pondelok, 12 máj 2014, 07:49 ]