Významné prvky trojuholníka

Ťažnica

Nech je daný trojuholník ABC a nech A_1 je stred strany BC . Úsečka AA_1 sa nazýva ťažnica trojuholníka ABC .
V ďalších podkapitolách tejto sekcie dokážeme niekoľko vlastností o ťažniciach trojuholníka.
 1. Tvrdenie: Každý trojuholník má tri ťažnice je zrejmé. Prečo?
 2. Ťažnice sa pretínajú v jednom bode T . Tento bod sa nazýva ťažisko trojuholníka.
 3. Každá ťažnica je ťažiskom rozdelená na dve časti v pomere 2 : 1 .
Poznámky.
 1. Ťažnice trojuholníka ABC budeme označovať t_a, t_b, t_c .
 2. Krajný bod ťažnice t_a=AA_1 označujeme A_1 resp. používa sa označenie: S_{BC} - stred strany BC alebo S_a - stred strany a .
 3. Vlastnosť, že ťažisko rozdeľuje každú ťažnicu v pomere 2 : 1 sa na ZŠ robí meraním, na stredných školách sa už dokazuje táto vlastnosť.
 4. V príprave budúcich učiteľov matematiky sa prezentuje viacero dôkazov. Napríklad ako dôsledok Cevovej vety alebo pomocou osovej afinity transformujeme trojuholník na rovnostranný. Tiež sa využíva aj vhodná rovnoľahlosť H=(T, \kappa= -1/2) .
\( .\)