Prehľad témy

 • Všeobecné

  Plánovaný harmonogram a obsah predmetu Makroekonómia III

  LS 2022

   

   

  Predmet:          Makroekonómia 3

   

  Vyučujúci:      prof. Ing. Marta Orviská, PhD. (garantka predmetu);

                          doc. PhDr. Marian Šuplata, PhD.

   

  Čas výučby: piatok (viď dátum nižšie) od 12:30 – 15:25

  Miesto výučby: CRD

  Vyučovanie sa uskutoční podľa aktuálnej situácie prezenčnou formou (4. marca 2022), alternatívne on-line formou cez prostredníctvom MS Teams.

  Prípadné zmeny alebo doplňujúce informácie budú oznámené prostredníctvom LMS Moodle a/alebo prostredníctvom e-mailovej komunikácie. V prípade potreby komunikovať sa študenti môžu obrátiť na doc. PhDr. Mariana Šuplatu, PhD. na adrese: Marian.Suplata@umb.sk, prípadne sa prostredníctvom uvedenej adresy dohodnúť na rozhovore cez MS TEAMS.

   4. marca 2022

  Úvod do predmetu. Výber témy na samostatnú prácu a požiadavky na jej spracovanie.  Kolokvium a jeho príprava; oboznámenie s podmienkami hodnotenia.

  Postavenie makroekonómie v systéme ekonomického myslenia a vedeckého poznávania s dôrazom na spoločenské vedy.

  Vybrané súvislosti dejín (makro)ekonomického myslenia. Prínosy, limity a uplatnenie v hospodárskej praxi (dôraz na 20. – 21. storočie). Štandardné a neštandardné ekonomické teórie/smery. Aktuálne problémy metodológie (makro)ekonómie.

  Možné doplnkové témy:

  Tematický blok 1: Európska Menová Únia na ceste k dlhodobo udržateľnému politicko-ekonomickému ekvilibriu. doc. PhDr. Marian Šuplata, PhD.;

  Tematický blok 2: Vyjednávanie  o BREXITe: príčiny, súvislosti a poučenia. doc. PhDr. Marian Šuplata, PhD.;

  Diskusia.

   

  18. marca 2022

  Téma: Trh práce, rovnovážna miera nezamestnanostiInflácia, pozitívne a negatívne šoky

  Tematický blok 1: Postavenie mladých ľudí na slovenskom trhu práce (porovnanie so situáciou v rámci; EÚ); doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD., FM UK Bratislava;

  Tematický blok 2: Vplyv automatizácie na slovenský trh práce (porovnanie so situáciou medzinárodne); doc. Paulína Mihaľová, PhD., FM UK Bratislava;

  Diskusia

  Možné doplnkové témy:

  Súčasné špecifiká a problémy trhu práce. Rovnovážna miera nezamestnanosti.  Friedmanove a Phelpsove rozšírenie Phillipsovej krivky. Príklady, aplikácie a grafické znázornenia. Implikácia rozšírenej Phillipsovej krivky pre hospodársku politiku. Determinácia miery inflácie a miery rastu reálneho produktu. Prispôsobovanie za predpokladu adaptívnych a racionálnych očakávaní. Diskusia. (Burda – Wyplosz, 1995, 2009, Mankiw, 2013);

   

  Tematický blok: Slovenská republika a 18 rokov členstva v Európskej únii: vybrané makroekonomické súvislosti, prínosy a limity; doc. PhDr. Marian Šuplata, PhD.;

   

  8. apríla 2022

  Tematický blok 1 (12:30h – 13:50h): Vonkajšie nerovnováhy v Európskej menovej únii v kontexte spoločnej menovej politiky” – časť 1; prof. Ing. Rajmund Mirdala, PhD. Ekonomická fakulta, TU Košice; Diskusia. 

  Tematický blok 2 (14:05h – 15:25h):  Vonkajšie nerovnováhy v Európskej menovej únii v kontexte spoločnej menovej politiky” – časť 2; prof. Ing. Rajmund Mirdala, PhD. Ekonomická fakulta, TU Košice; Diskusia. 

   

  Možné doplnkové témy:

   Nová keynesovská ekonómia. Vznik a hlavná charakteristika. Poňatie rovnováhy novou keynesovskou ekonómiou - model. Racionálne očakávania a reálny ekonomický cyklus. Pravidlo menovej politiky (monetárne pravidlo) a obmedzenia jeho uplatňovania. (Burda – Wyplosz, 1995, 2009, Mankiw, 2013).

  Tematický blok: Slovenská republika v novej socio-ekonomickej paradigme európskej integrácie; doc. PhDr. Marian Šuplata, PhD.;

   

  29. apríla 2022

  Kolokvium – ústne prezentácie jednotlivých prác doktorandov.

  V prípade zmeny alebo uskutočnenia dodatočného ad-hoc podujatia budú o ňom študenti včas informovaní prostredníctvom LMS Moodle, a/alebo e-mailovou komunikáciu.

  Poznámka: z výnimkou uvedených dátumov, môžu byť oznámené ďalšie ad-hoc podujatia, o ktorých budú doktorandi vopred upovedomení.

   ZADANIE A HODNOTENIE PREDMETU:

  Zadanie: samostatne pripraviť seminárnu prácu a absolvovať ústnu prezentáciu na spoločnom kolokviu.

  Seminárna práca: na vybranú tému so zameraním na makroekonómiu, ktorá dopĺňa alebo rozvíja nosnú ideu dizertačnej práce študenta. Rozsah práce (minimálne 15-20 normostrán x 1800 znakov/A4). Odporúčame rešpektovať normy, stanovené v smernici EF UMB o záverečných prácach.

  Termín pre odovzdanie práce je 29. apríla 2022. Práce sa odovzdávajú výlučne v elektronickej forme zaslaním na adresu Marian.Suplata@umb.sk.

  Ústna prezentácia seminárnej práce: v rozsahu 10-15 minút (možná prezentácia v programoch Power Point, Prezi, apod.) na kolokviu MAE3.

  Štruktúra práce a prezentácie by mala obsahovať najmä: Zadanie; Abstrakt; Obsah; Cieľ práce; Použité metódy; Závery; Zoznam použitej literatúry a ďalšie obvyklé náležitosti smernice EF UMB o záverečných prácach.

  Termín kolokvia (ústnej prezentácie): 29. apríl 2022

  Váha hodnotenia:

  -          samostatné štúdium základnej, doporučenej a ďalšej literatúry podľa tematických celkov a na základe teoretických východísk diskusia a aktívne vystupovanie doktorandov – max. 20 bodov;

  -          spracovanie písomnej práce na zvolenú tému, ktorá je v súlade s témou dizertačnej práce. Obhajoba práce na kolokviu s vizuálnou prezentáciou – max. 80 bodov;

  -          za obidve súčasti (aktívna diskusia a písomná práca) môže doktorand získať celkom 100 bodov, minimálna hranica úspešnosti je 65 bodov;

  -          v prípade neúčasti na skupinovej konzultácii je doktorand povinný po dohode s vyučujúcim, urobiť náhradné plnenie.

   Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu:

  -          známka A až FX (v súlade s pravidlami EF UMB);

  Základná literatúra:

  1.      ABEL, A. B., BERNANKE, B., CROUSHORE, D. D., 2017. Macroeconomics, Ninth edition, global edition. ed, Always learning. Pearson, NY NY. ISBN: 978-1-292-15492-3.

  2.      BALDWIN, R. – WYPLOSZ, Ch. Economics of European Integration. McGraw Hill, 2015, ISBN-13: 978-0077169657;

  3.      GORDON, R. J., 2014. Macroeconomics, 12. ed., new internat. ed. ed. Pearson, Harlow, Essex. ISBN: 978-1-292-02207-9.

  4.      HOLMAN, R. 2018. Makroekonomie: středně pokročilý kurz. 3. vydání. Praha: C.H.Beck. 480s. ISBN: 978-80-7400-541-1.

  5.      HOLMAN, R. 2017. Dějiny ekonomického myšlení. 4. vydání. Praha. C.H.Beck. 541 s. ISBN 80-7179-631-X.

  6.      LouŽEK, M. Metodologie ekonomie. 2009. Karolinum, Univerzita Karlova, Praha. 604 s. ISBN 978-80-246-1309-3.

  7.      JUREČKA, V. a kol. 2013. Makroekonomie. 2. vydání. Praha: Grada Publishing. 2013. 352 s. ISBN: 978-80-247-4386-8.

  8.      CHAMI, R. – ESPINOZA, R. MONTIEL, P. Macroeconomic Policy in Fragile States, Oxford University Press, 2021. 688 p. ISBN-13: 978-0198853091.

  9.      JONES, CH. Macroeconomics. 2021. WW Norton Company, 2020, 656 p.

  10.  COPPOCK, L. – MATEER, D. Principles of Macroeconomics, WW Norton Company, 2020. 768 p. ISBN-13: ‎ 978-0393422375;

  11.  BURDA, M. - WYPLOSZ, CH. 2009. Macroeconomics. A European Text.5 th ed. Oxford : Oxford University Press, 2009.

  12.  MIRDALA, R. 2011. Menové kurzy v krajinách strednej Európy. 1. vyd. Košice : UK RU, 2011.

  13.  Mankiw, N., G. 2007. Macroeconomics.6 th ed. New York : Worth Publisher Inc., 2007.

  1. LUKUI JIA, D. Dynamic Macroeconomic Models in Emerging Market Economies. Palgrave Macmilan, 2020, 310 p, ISBN-13 ‏ : ‎ 978-9811545870

  15.  MANKIW, N.G., 2018. Macroeconomics, 10th edition. ed. Worth Publishers, New York, NY. ISBN: 978-1-319-10599-0.

  16.  NUGGENT, N. 2017. The Government and Politics of the European Union. London, Macmillan, 8th edition 2017.

  17.  SOUKUP, J., POŠTA, V., NESET, P., PAVELKA, T., 2018. Makroekonomie. 3. aktualizované a doplněné vydání. ISBN: 978-80-7261-537-7.

  18.  POVAŽANOVÁ, M., HRONEC, M., URAMOVÁ, M., KOLLÁR, J. 2018. Makroekonómia 2. Belianum ISBN: 978-80-557-1419-6.

  19.  TÖMMEL, I. – VERDUN, A. Political Leadership in the European Union. Routledge, Taylor and Francis, 2018.

  20.  LAWSON, C. – URAMOVÁ, M. – TUSCHLOVÁ, M. 2009. Macroeconomics. B. Bystrica : EF UMB, 2009;

  Doplňujúca literatúra:

  1. Holman, R., 2002. Ekonomie. 3. aktualizované vydanie. Praha: C.H.Beck, 2002.
  2. Holman, R. 2004. Makroekonomie. Středně pokročilý kurz. Praha: C. H. Beck, 2004.
  3. Lisý, J. a kol. 2005. Ekonómia v novej ekonomike. Bratislava: IURA EDITION, 2005.
  4. Mach, M. 2001. Makroekonomie II, 1. a 2. část. Melandrium, 2001.
  5. Mach, M. 2002. Makroekonomie. Pokročilejší analýza, 3. část. Melandrium, 2002.
  6. Mankiw, N. G. 2000. Zásady ekonomie. Praha: Grada Publishing, 2000.
  7. Samuelson, P. A. – Nordhaus, W. D. 2000. Ekonómia. Bratislava: Elita, 2000.
  8. Horeháj, J. – Šuplata, M. Stručné dejiny ekonomických teórií,- 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - Belianum, 2016. - 90 s. - ISBN 978-80-557-1037-2

  Ďalšia literatúra do diskusie:

  Hudson, J., Orviska, M., Hunady, J. 2019. People’ s attitudes to autonomous vehicles. In Transportation Research Part A: Policy and Practice. - Oxford : Elsevier Science Ltd., 2019. - ISSN 0965-8564. - Vol. 121, (2019), pp. 164-176. 

  Hudson, J., Orviska, M., Hunady, J.  2017. People's attitudes to robots in caring for the elderly. In International journal of social robotics. - Dordrecht : Springer, 2017. - ISSN 1875-4791. - Vol. 9, no. 2 (2017), pp. 199-210.

  Orviska, M.  et al. 2019. From academic publications and patents to the technological development of the economy: short and long run causalities.

  In Quality Innovation Prosperity = Kvalita Inovácia Prosperita. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2019. - ISSN 1335-1745. - Vol. 23, no. 1 (2019), pp. 74-101.

  Staněk, P. a Ivanová, P. 2016. Štvrtá priemyselná revolúcia a piaty civilizačný zlom. ELITA. Bratislava. 2016.

  Siruček, P. 2017. Čtvrtá prumyslová revoluce a společnost 5.0. Knižná recenzia. In: AOP/Acta Oeconomica Pragensia, 2017, 25(4).

  Šikula, M. a kol., 2010. Stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti. VEDA. Bratislava. 2010.

  Páleník V. a kol. 2011. Možnosti modelovania zmien ekonomiky Slovenskej republiky so zreteľom na fungovanie v Európskej menovej únii. EÚ SAV. Bratislava. 2011.

  Report of the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social progress (CMEPSP), January 2009 https://www.researchgate.net/publication/258260767

  Volejníková, J. 2005. Moderní kompendium ekonomických teorií. Od antických zdroju až po 3. tisíciletí.  Profess Consulting, Praha, 2005. 

  Vines, D., Wills, S, 2018. The rebuilding macroeconomic theory project: an analytical assesment.Oxford Review of Economic Policy, Vol. 34, Issue 1-2, 5 January 2018.

  Krugman P. 2018. Good enough for government work? Macroeconomics since the crisis. Oxford Review of Economic Policy, Vol. 34, Issue 1-2, 5 January 2018.

  Klinec, I. 2005. Alternatívne ekonomické teórie v kontexte udržateľného rozvoja. (pp.46-87).

  In: Hlediska udržitelnosti a kvality života v manažerském a občanském rozhodování. Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, Praha, 2005. Editors: Jan Hejda,

  Mirdala, R. 2008. Mundellov-Flemingov model otvorenej ekonomiky v podmienkach SR. In: BIATEC, pp. 19-23, roč. 16, 2008

  Šmihula, D. 2009. The Waves of the Technological Innovations of the Modern Age and the Present Crisis as the End of the Wave of the Informational Technological Revolution. In: Studia Politica Slovaca, č. 1, 2009.

  Šmihula, D. 2011. Long Waves of Technological Innovations. In: Studia Politica Slovaca, č. 1, 2011.

  Přívarová, M. a kol., 2014. Heterodoxná ekonómia. Ekonóm. Bratislava 2014.

  Kačírková, E. 2017. Konkurencieschopnost zemí: vývoj teoretického pojetí a nejkonkurenceschopnější země světa za rok 2016. AOP/Acta Oeconomica Pragensia, VŠE Praha, 24(4), pp. 39-58, 2017.

  European Commission. Communication from the commission to the European parliament, the council, the European economic and social committee and the committee of the regions. 02/06/2016. A European agenda for the collaborative economy. https://www.google.be/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/EN/1-2016-356-EN-F1-1.PDF&ved=0ahUKEwiYmPm9ku3QAhXJeVAKHU5EC20QFgg4MAQ&usg=AFQjCNEkwafojGUM9-KGi0rqY08ObVHEjA&sig2=oj2ZbWfCRKvwtLNqVDSfJg.

  Uramová, M. – Šuplata, M. Lacová, Ž. The Financial and Monetary Integration in the European Union at the Beginning of the Third Decade Of 21st Century: the Past and Post-Lisbon Focus. Harmattan, France, 2020;

  Cini, M. – Šuplata, M. Policy leadership in the European Commission: the regulation of EU mobile roaming charges. In Journal of European Integration. - Oxford : Routledge Taylor & Francis, 2017. - ISSN 0703-6337. - Vol. 39, no. 2 (2017), pp. 143-156.

  Uramová, M. – Šuplata, M. – Kollár, J. Le role de l´etat dans les conditions actuelles de l´union europeenne; In The European challenges : union globalized or localized? : The transformation of economics, societies and cultures of the EU into the world. Łódź : Wydawnictwo Społecznej akademii Nauk, 2016. - ISBN 978-83-64971-22-8. - S. 161-178.

  Horeháj, J. – Šuplata, M. – Lacová, Ž. The enlargements and common borders of the European Union: experiences and challenges ahead. In Management & Gouvernance : enterprises-territoires-sociétés. - Grenoble Cedex, 2017. - ISSN 2104-2438. - online, no. 18 (2017), pp. 41-49.
  Lacová, Ž. – Šuplata, M.: Perspectives of financial integration : V4 countries approach; In Miscellanea Oeconomicae, 2019. - ISSN 2081-2345. - Roč. 23, č. 1 (2019), s. 79-91.

  Horeháj, J. - Šuplata, M.: Selected problems of the contemporary European economic integration development. In Proceedings of the 4th International conference on European integration 2018 (ICEI 2018): Technical University of Ostrava, 2018. - ISBN 978-80-248-4169-4. - ISSN 2571-029X. - online, pp. 466-474.

  Horeháj, J. – Lacová, Ž. – Šuplata: M. Les standards et les "non-standards" dans l´enseignement de la théorie économique au sein des universités dans la région des pays du Groupe de Visegrad. In Management & Gouvernance : enterprises-territoires-sociétés. - Grenoble Cedex, 2018. ISSN 2104-2438. - Nr. 20 (2018), pp. 75-83.

  Horeháj, J. – Šuplata, M.: Podnikanie a znalostná ekonomika v intenciách rakúskej školy. In Ekonomika a spoločnos : vedecký časopis Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2020. - ISSN 1335-7069. - Roč. 21, č. 1 (2020), s. 78-86.

  (...)

    

  Banská Bystrica, 5. februára 2022