Témy záverečných prác

Témy na záverečné bakalárske práce
 1. Využitie softvéru GeoGebra vo vyučovaní matematiky
  • Anotácia: Cieľom je vytvoriť metodickú pomôcku pre učiteľov a žiakov základných resp. stredných škôl.
   • V teoretickej časti práce charakterizovať program GeoGebra:
    • pracovné prostredie programu – geometrické a algebraické okno,
    • ukážky využitia nástrojov na konštrukciu geometrických útvarov.
   • V praktickej časti práce vytvoriť zbierku riešených aj neriešených príkladov, pri ktorých sa efektívne využíva dynamika a interaktivita. Praktickú časť záverečnej práce bude tvoriť séria appletov, ktoré budú môcť učitelia matematiky využívať pri vyučovaní geometrie. Túto časť práce je možné špecifikovať podľa záujmu študenta. Napríklad na:
    • konštrukčné úlohy,
    • množiny bodov danej vlastnosti, 
    • Apolloniove kružnice,
    • rezy geometrických telies.
 2. GeoGebra a Euklidove základy v školskej matematike
  • Anotácia: Cieľom je vytvoriť doplňujúci študijný materiál z elementárnej geometrie, ktorý bude vhodný pre učiteľov matematiky, prípadne aj pre žiakov stredných škôl. 
   • V teoretickej časti charakterizovať štruktúru Euklidových základov (Kniha Prvá) podľa českého prekladu od Františka Servíta z roku 1907:
    • ukážky definícií (Def.), axióm (Post.), tvrdení (T.) a Koncepcií / Zásady (Kon.), 
    • ukážka a analýza pôvodného tvrdenia T5 a Euklidovho dôkazu, 
    • prepis tvrdenia T5 do „súčasnej“ matematickej terminológie a dôkaz tohto tvrdenia s využitím GeoGebra appletu.
   • V praktickej časti práce vytvoriť doplňujúci študijný materiál, ktorý teoreticky bude vychádzať z Euklidových základoch. Tento študijný materiál bude používať jazyk súčasnej školskej matematiky tak, aby bol zrozumiteľný pre žiakov SŠ. Pri dôkazoch Euklidových tvrdení sa efektívne využije dynamika a interaktivita appletov programu GeoGebra. Túto časť práce je možné špecifikovať podľa záujmu študenta. Napríklad na tematické oblasti:
    • trojuholníková nerovnosť: Kniha 1, tvrdenie XX + tvrdenia – T3, T4, T5, T19,
    • Pytagorova veta: Kniha 1, tvrdenie XLVII + tvrdenia -T4, T14, T41, T46,
    • vety o zhodnosti trojuholníkov,
    • kategórie a vlastnosti uhlov.
 3. Konštrukcie v neeuklidovskej geometrii roviny
  • Anotácia: Cieľom je vytvoriť študijný materiál pre učiteľov a žiakov stredných škôl.
   • V teoretickej časti práce charakterizovať hyperbolickú geometriu:
    • základné pojmy - bod, priamka, ... ,
    • charakteristika modelu Poincare disk.
   • V praktickej časti práce vytvoriť nové nástroje v prostredí GeoGebra na konštrukciu geometrických útvarov v hyperbolickej rovine. Praktickú časť záverečnej práce bude tvoriť zbierka riešených úloh zameraných na neuklidovské konštrukcie. 
Literatúra:
 1. Hanzel, P.: Didaktika - planimetria, stereometria. UMB 2018. Dostupné na: https://lms.umb.sk/course/view.php?id=5655
 2. Križalkovič, K. et al.: 500 riešených úloh z geometrie, Alfa Bratislava, 1972. 
 3. Novacká, G.: Softvér GeoGebra na hodinách matematiky. MPC Bratislva 2011. 
 4. Servít, F.: Eukleidovy základy. Praha 1907. Dostupné na: http://www.karlin.mff.cuni.cz/~halas/Eukleides.pdf.
 5. Chalmovianská, J.: Axiomatická výstavba geometrie. UK Bratislava, 2020. Dostupné na http://fractal.dam.fmph.uniba.sk/~pilnikova/g2/Hilbert-axiomy.pdf
 6. Hyperbolic-geometry-part-III. Dostupné na https://docplayer.net/23748246-Hyperbolic-geometry-part-iii.html
 7. Žilková, K. 2011. Dynamické Geometrické systémy (DGS) – softvérová podpora vzdelávania. Dostupné na: https://jtie.upol.cz/pdfs/jti/2011/01/12.pdf 
 8. Učebnice matematiky a zbierky úloh  
Posledná zmena: Piatok, 1 október 2021, 21:31