Zaujímavé odkazy

Matematika - príklady.eu
Na týchto stránkach nájdete riešené príklady z matematiky pre stredné a vysoké školy.
Matematika v dialógoch
Športové gymnázium Košice, stránka predmetovej komisie matematika, fyzika, technika a informatika: Matematika v dialógoch 
Matematika je In
Zábavné precvičovanie úloh z matematiky pre deti na základných školách. Hejného metóda. Hry s matematikou·
Elektronické prípravy - © 2010 Martin Krynický
Server www.realisticky.cz navazuje na stránky www.ucebnice.krynicky.cz, na které od roku 2008 umisťoval Martin Krynický obsahy hodin matematiky a fyziky, které používal při výuce jako studijní materiály pro své studenty.
Poláčiková: Super matematika
Testy z matematiky vytvorené v programe Hot Potatoes. Prirodzené čísla. Počtové výkony s prirodzenými číslami v slovných úlohách. Desatinné čísla. Zaokrúhľovanie desatinných čísel · Sčítanie desatinných čísel · Sčítacia pyramída des. čísel · Odčítanie desatinných čísel · Násobenie desatinných čísel 10, 100 ... Delenie ...
Interaktívne cvičenia z matematiky pre SŠ
Cvičenia, ktorých cieľom je precvičiť a utvrdiť učivo preberané na hodinách matematiky (resp. seminároch, cvičeniach z matematiky,..). Interaktívne cvičenia sú utriedené podľa okruhov a tematických celkov podľa Štátneho vzdelávacieho programu
Goblmat
Webová stránka obsahuje kompletné učivo z matematiky pre základné školy od 5. po 9. ročník. Učivo je rozdelené do tematických celkov a tieto tematické celky sú ešte členené na podcelky.
Tematické celky a podcelky začínajú teóriou. Za týmto teoretickým úvodom sa nachádzajú riešené príklady.
Stavby z kociek podľa plánu Tu
Rezy
Vinkler: Rezy hranatých telies v GeoGebre
Posledná zmena: Sobota, 27 február 2021, 12:59