Kruh, kružnica

Kruh

Základné pojmy

Kružnica  k (S, r) je množina všetkých bodov v rovine, ktoré majú od pevného bodu  S rovnakú vzdialenosť  r > 0  .
Kruh  K (S, r) je množina všetkých bodov v rovine, ktoré majú od pevného bodu  S vzdialenosť menšiu alebo rovnú číslu  r .
Bod S nazývame stred kružnice resp. stred kruhu a číslo  r> 0 polomer kružnice resp. kruhu.
Ľubovoľné dva body kružnice delia túto kružnicu na dve časti, ktoré nazývame oblúky kružnice alebo kružnicové oblúky.
Dva polomery SA,SB rozdelia kruh na dve časti, ktoré nazývame kruhové výseky.
Tetiva AB rozdelí kruh na dve časti, ktoré nazývame kruhové odseky.
Otvorte si applet Tu
Nech je daná kružnica k(S;r) a body A,B, ktoré rozdeľujú kružnicu na dva kružnicové oblúky. Uhol  ASB nazývame stredový uhol prislúchajúci k oblúku AB.
Ak na kružnici zvolíme tri body A,B,C, potom uhol ACB sa nazýva obvodový uhol prislúchajúci k oblúku AB.
\( .\)