Pojem prekladová literatúra a jej miesto v medziliterárnom procese. Počiatky prekladovej literatúry – preklady v rámci antických jazykov. Od prekladu antických autorov k súdobej európskej literatúre. Jazykové špecifiká v prekladovej literatúre – slovenčina ako cieľový jazyk. Tematické špecifiká vo vybraných obdobiach prekladovej literatúry – od antiky po súčasnosť. Medziliterárne spoločenstvá. Medziliterárny proces, hľadanie diferencií, analógií a konfrontácií v textoch (podľa jazykovej špecializácie). Prekladateľská dvojdomovosť/viacdomovosť. Bilaterálnosť a polyliterárnosť. Úloha a miesto prekladovej literatúry v súčasnosti. 


Bližšie informácie o spôsobe výučby od 9.3.2020 a podmienkach záverečného hodnotenia nájdete na stránke: https://www.ff.umb.sk/ereichwalderova/prekladova-literatura-a-medziliterarny-proces.html


V prípade akýchkoľvek otázok a nejasností v súvislosti s vyučovaným predmetom ma môžete  kontaktovať v pracovných dňoch cez Microsoft Teams chat alebo e-mailom na eva.reichwalderova@umb.sk.