Cieľom kurzu je nadobudnúť základný teoretický základ a praktické zručnosti z využívania Geografických informačných systémov. Účastníci sa oboznámia s metódami zberu spracovania, vyhodnocovania, distribúcie a vizualizácie geografických informácií. Po jeho absolvovaní budú schopní samostatne vyhľadávať a tvoriť mapy a modely.

Cieľom kurzu je získanie základných vedomostí z klimatológie, meteorológie a hydrolíge ako disciplín fyzickej geografie na teoretickej i praktickej úrovni a pochopiť ich význam a postavenie v krajinnej sfére.

Sumárne zhrnutie