Položka blogu od Dominika Jaďuďová

Každému na svete

Zobrazenie vybraných štatistík kriminality pomocou QGIS v SR

Semestrálny projekt 

Databázy v chemickej a forenznej praxi


Spracovanie dát

Dáta a štatistiky o kriminalite na Slovensku sú verejne dostupné na stránkach Ministerstva vnútra SR, rozcestník: https://www.minv.sk/?statistiky-dokumenty. Tieto dáta je možné manuálne importovať do softvéru QGIS a tak ich graficky vizualizovať na mapách územia SR, ktoré je možné získať zo stránok Geoportálu. Mapy obsahujú rozdelenie územia na kraje, okresné a krajské mestá spolu s ich charakteristikami, ako je napríklad rozloha daného územia. Pre jednotlivé údaje o kriminalite je potrebné vytvoriť polia pre danú vektorovú vrstvu (v tomto prípade kraje a Slovensko) v sekcii Properties - Fields, a to (spolu s použitím označením):

  • drog_2016          Počet trestných činov s vplyvom drog
  • org_2016 Počet trestných činov spáchaných organizovanou formou
  • alk_2016 Počet trestných činov s vplyvom alkoholu 
  • drog_2017          Počet trestných činov s vplyvom drog
  • org_2017  Počet trestných činov spáchaných organizovanou formou
  • alk_2017  Počet trestných činov s vplyvom alkoholu 
pre roky 2016 a 2017. 

Obr. 1 - Vytvorené polia pre jednotlivé údaje o kriminalite

Následne boli tieto polia editované pomocou tlačidla Open atribute table (F6).


Obr. 2 - Manuálne zadávanie štatistík pre kraje

Údaje boli zadané do vrstiev pre všetky kraje, teda čísla 1 - 8 vľavo na Obr. 2. 

Dáta boli vizualizované a odlíšené pomocou farebnej gradientovej škály v sekcii Properties - Symbology, pričom nastavenia je vidieť na Obr. 3.


Obr. 3 - Nastavenia sekcie Symbology pre gradientové rozlíšenie dát

Pre každý rok boli naviac použité štatistikly vizualizované aj pomocou koláčových grafov pre všetky kraje, ktoré je možné zobraziť v sekcii Properties - Diagrams (nastavenie na Obr. 4). 


Obr. 4 - Pridanie koláčových grafov pre vybrané štatistiky

Výsledky

Výsledné zobrazenie kriminalistických štatistík pre počet trestných činov s vplyvom drog, počet trestných činov spáchaných organizovanou formou, počet trestných činov s vplyvom alkoholu je na nasledujúcom Obr. 5 s gradientovým označením pre Počet trestných činov s vplyvom alkoholu v roku 2016 a koláčovými grafmi pre tri uvedené štatistiky (Obr.6). 


Obr. 5 -  Počet trestných činov s vplyvom alkoholu v roku 2016


Obr. 6 - Koláčové grafy pre počet trestných činov s vplyvom drog, počet trestných činov spáchaných organizovanou formou, počet trestných činov s vplyvom alkoholu pre jednotlivé kraje


Obr. 7 - Počet trestných činov s vplyvom drog v roku 2016


Obr. 8 - Počet trestných činov spáchaných organizovanou formou v roku 2016

 Podobne boli dáta vizualizované aj pre rok 2017 pre rovnaké trestné činy, napr. na Obr. 9 pre drogové trestné činy. Obr. 9 - Počet trestných činov s vplyvom drog v roku 2017

Pracovný súbor pre prehliadanie v QGIS: Slovensko.qgz


[ Modifikované: streda, 16 júna 2021, 17:15 ]