Vymedzenie pojmov

Problematika riešenia slovných úloh tvorí dôležitú časť didaktiky matematiky. Riešenie slovných úloh sa vyznačuje pomerne veľkou náročnosťou tak pre riešiteľov/žiakov ale aj pre učiteľa pri výklade metodiky riešenia týchto úloh.
V práci (Hejný, 2003) sa uvádza, že " ... hlavnou prekážkou úspešného riešenia slovných úloh je neschopnosť žiaka porozumieť úlohe, pochopiť situáciu opísanú úlohou a/alebo výzvu, ktorú úloha kladie". 
Pojem slovná úloha v literatúre, ktorá sa venuje didaktike matematiky nie je plne ustálený. Uvedieme definíciu z práce (Šedivý, 2013).
Definícia.
Úlohy, v ktorých je závislosť medzi danými a hľadanými údajmi vyjadrená slovnou formuláciou a teba v nich riešiť istý problém zo spoločenskej, ekonomickej alebo inej životnej oblasti, nazývame slovné úlohy. Slovná úloha si vyžaduje jazykové porozumenie a presah do životnej skúsenosti.
Poznámky.
V práci (Hejný, 2003) sa pri zavedení pojmu slovná úloha uvádzajú aj ďalšie charakteristiky
  1. termínom slovná úloha sa rozumie matematická úloha, ktorá si vyžaduje jazykové porozumenie
  2. slovnú úlohu nazveme dynamickou alebo príbehom, ak sa jej príbeh odohráva vo viacerých časových hladinách.
  3. úlohu, v ktorej čas nehrá dôležitú rolu, nazveme statickou alebo situáciou.
W. Blum a M. Niss (1991 uvádzajú tieto dôvody pre zaradenie slovných úloh do vyučovania matematiky
  1. sú vhodným prostriedkom na rozvíjanie všeobecných kompetencií žiakov a postojov k matematike
  2. umožňujú žiakom porozumieť použitiu matematiky
  3. rozvíjajú schopnosť žiakov aktivovať matematické vedomosti v mimo matematických situáciách.