Hilbertov axiomatický systém

Východiská


Hilbertov axiomatický systém1) sa opiera o šesť primitívnych pojmov. Tieto pojmy sú začlenené do dvoch skupín:
 1. Primitívne objekty
  • body - označujeme veľkými písmenami latinskej abecedy A , B , C , ... ;
  • priamky - na označenie používame malé písmená a , b , c , ... a
  • roviny - označujeme malými gréckymi písmenami  \alpha, \beta, \gamma , ... .
 2. Primitívne vzťahy (binárne relácie)
  • incidencia - A ∈ a ["bod A leží na priamke a ", "priamka a prechádza bodom A ", "bod A a priamka a sú incidentné"].
  • vzťah "medzi" -  \mu(ABC) [usporiadanie troch kolineárnych bodov A , B , C , kde bod B leží medzi bodmi A , C ]; používa sa aj označenie A \ast B \ast C 2)
  • zhodnosť (kongruencia) - u \cong v ["úsečka u je zhodná s úsečkou v "], zhodnosť uhlov, zhodnosť trojuholníkov.
  Primitívne objekty nedefinujeme, vieme však jednoznačne rozhodnúť o vzťahoch medzi nimi.

Hilbertov axiomatický systém pozostáva z piatich skupín axióm.
 1. axiómy incidencie
 2. axiómy usporiadania
 3. axiómy zhodnosti (kongruencie)
 4. axióma o rovnobežnosti
 5. axiómy spojitosti
 6. Axiómy charakterizujú vzťahy medzi primitívnymi objektmi. Axiomatický systém obsahuje celkom 20 axióm.
_________________________________________________________________________
1) David Hilbert: Grundlagen der Geometrie (Základy geometrie). 1899.
2) Chalmovianská, J.: Axiomatika euklidovskej roviny. Dostupné na internete http://fractal.dam.fmph.uniba.sk/~pilnikova/g2/Hilbert-axiomy.pdf
\( .\)