Trojuholník - základné pojmy

Trojuholník ABC

Definícia (trojuholník v Hibertovom axiomatickom systéme)
Nech A , B, C sú dané nekolineárne body. Pod trojuholníkom ABC rozumieme prienik polrovín \overrightarrow{ABC}, \overrightarrow{BCA}, \overrightarrow{CAB} .
 \triangle ABC := \overrightarrow{ABC} \cap \overrightarrow{BCA} \cap \overrightarrow{CAB}
Základné pojmy
 1. Body A, B, C sú jeho vrcholy.
 2. Jednotlivé úsečky AB,BC,AC strany \triangle ABC .
 3. Vrcholy a strany tvoria spolu hranicu trojuholníka \triangle ABC .
 4. Body, ktoré sú zároveň vnútornými bodmi polrovín \overrightarrow {ABC}, \overrightarrow {BCA},\overrightarrow {CAB} vnútorné body alebo vnútro  \triangle ABC .
 5. Body, ktoré neležia ani na hranici ani vnútri \triangle ABC , sú vonkajšie body alebo vonkajšok \triangle ABC .
Množinové poňatie pojmu trojuholník je vhodné pre SŠ: Trojuholník ABC je množina všetkých bodov, ktoré súčasne ležia v polrovinách \vec{ABC} , \vec{BCA},\vec{CAB} , pričom body A,B,C sú nekolineárne.

Nech A, B, C sú tri nekolineárne body. Trojuholník ABC je časť roviny ohraničená úsečkami ABC .

Takto definovaný pojem trojuholníka je vhodný pre 2. stupeň ZŠ.
Body A, B, C musíme zvoliť tak, aby neležali na jednej priamke. Také body sa nazývajú nekolineárne.
\( .\)