Dynamický geometrický systém (DGS)

Základné nástroje

Postup konštrukcie

Program GeoGebra umožňuje zobraziť postup konštrukcie, prípadne prehrať celú konštrukciu.
 1. V hlavnom menu vyberte Vzhľad a potom zvoľte
  • Postup konštrukcie. Zobrazí sa nové okno vpravo od nákresne, kde môžete sledovať jednotlivé konštrukčné kroky.
  • Geometrické okno 2. V okne aktivujte mriežku.
  • Algebraické okno. Zobrazí sa nové okno vľavo od nákresne, v ktorom sú hodnoty zostrojených útvarov.
 2. Tento postup interpretujeme na nasledujúcom príklade.
Príklad.
Zostrojte priamku, ktorá prechádza bodmi \small A,B . V Geometrickom okne 2 zapíšte:
 1. text vyjadrujúci hodnotu smernice priamky
 2. rovnicu priamky 
 3. Pre texty použite matematický TeX formát. V okne Postup konštrukcie vytvorte vhodné body lomu.

Pokúste sa o vlastnú konštrukciu v novom pracovnom hárku Tu
.            .
Texty v geometrickom okne 2
 1. \text{Zvoľme si dva rôzne body }A\left [ x_a,y_a \right ]= objekt A ,B\left [ x_b,y_b \right ]= objekt B
 2. \text{Priamka }y=\overleftrightarrow{AB}
 3. \text{Priesečník }P∈a_x \; ∩ \; b_y; \; \;( a_x∥x, \; b_y∥y)
 4. \text{Orientovaný uhol } α=∡\widehat{PAB}= objekt α
 5. \text{Smernica }\blue k=tg \: α=\frac{y_b-y_a}{x_b-x_a}=\blue { k }
\( .\)