Dynamický geometrický systém (DGS)

Základné nástroje

Po spustení programu GeoGebra Classik 5 sa zobrazí
  • v hornej časti pracovnej plochy hlavné menu a lišta s nástrojmi
  • vľavo - Algebraické okno, vpravo - Nákresňa a dole - Vstup/vstupné pole resp. príkazový riadok
  • východiskové nastavenie je možné upraviť pomocou menu Vzhľad
  • nastavte si farbu, štýl a popis bodu, ... a potom si uložte prázdny prednastavený výkres pod názvom "PrednaskaGeoGebra_Vykres1".
Príklad. Zostrojte trojuholník \small \triangle ABC , ak poznáte dĺžky strán \small a=BC, b=AC, c=AB .
Komentár k riešeniu
 1. Otvorte si prednastavený pracovný výkres Tu.
 2. Pomocou menu Vzhľad si aktivujte aj Postup konštrukcie
  • v časti Nákresňa budeme rysovať
  • v Geometrickom okne 2 budeme zapisovať komentár k riešeniu
  • v okne Postup konštrukcie program automaticky zapisuje kroky konštrukcie.
 3. Riešenie zahŕňa nasledujúce kroky:
  • vytvorenie posuvníkov a,b,c
  • zostrojenie bodu \small A a úsečky s danou dĺžkou c
  • zostrojenie kružníc \small k_1=(A, b), k_2=(B,a) a ich priesečníka \small C
  • zapisovanie komentárov.
 4. V prípade, že chcete zobraziť len oblúčiky pri priesečníkoch dvoch kružníc (resp. kružnice a priamky; dvoch priamok),stačí aktivovať "Vlastnosti" pre daný priesečník a začiarknuť políčko "Zobraziť upravené priesečníky priamok". Tento postup sa dá použiť aj pre priesečník dvoch priamok.
 5. Nastavte posuvníky a,b,c tak, aby úloha mala 2 riešenia resp. jedno alebo nemala riešenie.
 6. Konštrukciu si môžete stiahnuť Tu.
Poznámky.
 1. Konštrukcia uvedená pre prípad AB=BC=AC  je prvým tvrdením v Euklidových Základoch ( \sigma \tau o \iota \chi \epsilon \iota \alpha ).
 2. Ide vlastne o prvý matematický dôkaz aj z pohľadu historického. Pred Euklidom existovali tvrdenia ale bez dôkazu, pozrite si napríklad tvrdenia od Tálesa Tu.
 3. Je prekvapujúce, že taký krátky, jasný a zrozumiteľný dôkaz môže mať logické medzery. V priebehu storočí si vyslúžil viac kritiky ako ktorýkoľvek iný dôkaz.
  • Zeno Sidon2) : "Nepreukázalo sa, že strany sa nestretnú skôr, ako dosiahnu vrcholy."
  • Existujú modely geometrie, v ktorých sa kruhy nepretínajú. Napr. afinný priestor nad poľom racionálnych čísel.
 4. Potrebné sú ďalšie postuláty napr. :
  • "Dvoma rôznymi bodmi prechádza práve jedna priamka."
  • "Ak je súčet polomerov dvoch kruhov väčší ako úsečka spájajúci ich stredy, potom sa dva kruhy pretínajú."
Dynamické geometrické systémy sa vyznačujú vysokou mierou interaktivity a vizualizácie.
 1. Interaktivita DGS umožňuje zmenu vstupných parametrov, ktorá indukuje zmeny v skonštruovaných útvarov. Interaktívna zmena môže byť polohová alebo metrická. Príklad Hypocykloida.
 2. Vizualizácia je schopnosť znázorniť základné aj odvodené geometrické pojmy a vzťahy medzi nimi. (Žilková, 2011)1)
 3. Úroveň vizualizácie priamo závisí od reprezentácie východiskových elementárnych pojmov/objektov.
 4. Východiskovým pojmom v DGS je bod.
 5. Odvodené pojmy (priamka, kruh, ...) sú definované ako množiny bodov s danou vlastnosťou v súlade s axiomatickým poňatím geometrie.
V GeoGebre je bod vizuálne modelovaný ako "krúžok" ale reálne je bod reprezentovaný ako usporiadaná dvojica reálnych čísel.
Poznámky.
 1. V DGS môže byť bod modelovaný aj pomocou iných symbolov, napríklad sa používajú symboly  \times,+, \diamond .
 2. Väčší výber symbolov rôznej hrúbky a širokej farbenej škále pomáha rozvíjať geometrickú predstavivosť.
 3. Symbolicky pre bod platí A \in E_2 \Leftrightarrow A=[a,b];a,b \in R .
 4. Priamka je určená práve dvoma rôznymi bodmi. V GeoGebre je priamka modelovaná pomocou grafu lineárnej funkcie.
 5. Úsečka ako množina bodov, ktoré ležia medzi dvoma bodmi.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1) Žilková, K.: DYNAMICKÉ GEOMETRICKÉ SYSTÉMY (DGS) - SOFTVÉROVÁ PODPORA VZDELÁVANIA. Journal of Technology and Information Education.
     Časopis pro technickou a informační výchovu. 1/2011, Volume 3, Issue 1, ISSN 1803-537X. Dostupné na https://jtie.upol.cz/pdfs/jti/2011/01/12.pdf.
2) Epikureánsky filozof zo začiatku prvého storočia B.C.E. (nezamieňať si so Zenom z Eley, ktorý je známy paradoxmi).
\( .\)