Písomná práca I

GeoGebra - konštrukčná úloha
Zostrojte rovnoramenný lichobežník ABCD , ak poznáte dĺžky základní a, c a veľkosť vnútorného uhla .
Riešenie musí obsahovať: konštrukciu v Nákresni; popis konštrukčných krokov v Geometrickom okne 2; body lomu. Otvorte si zadanie Tu.
Tvrdenie. Euklidove Základy - Kniha 1/Tvrdenie XVI o vonkajšom uhle trojuholníka.
 1. Sformulujte text tvrdenia do súčasnej modernej matematickej terminológie:  
  "V každom trojuholníku ... "
 2. Vytvorte applet v prostredí GeoGebra, ktorý bude interpretovať pôvodný Euklidov dôkaz. Otvorte si zadanie Tu.
Delenie úsečky
Rozdeľte úsečku  AB na tri rovnaké časti.
Návod: Zostrojte rovnostranný trojuholník  ABC a nájdite jeho stred (napr. opísanej kružnice). Zadanie otvorte Tu.
Miera
 1. Daný je pravidelný 6-uholník ABCDEF s jednotkovým obsahom. Určte obsahy jednotlivých neprekrývajúcich sa útvarov, na ktoré je šesťuholník rozdelený. 

  Riešenie môžete odovzdať aj vo formáte PDF resp. ako obrázok. V prípade, že úlohu budete riešiť v prostredí GeoGebra, tak si otvorte zadanie Tu

 2. Rozdeľte obdĺžnik na sedem neprekrývajúcich sa trojuholníkov, ktorých obsahy tvoria \frac{1}{12}; \frac{1}{12}; \frac{1}{12}; \frac{1}{2}; \frac{1}{16} ; \frac{1}{16} ;\frac{1}{8} z obsahu obdĺžnika.
  Riešenie môžete odovzdať aj vo formáte PDF resp. ako obrázok.
Poincare Disk - výberová úloha, za jej vyriešenie je plusový bod.
Zostrojte hyperbolickú kolmicu  \sigma \subset \omega na hyperbolickú priamku  \alpha =AB , ktorá prechádza bodom  P \notin \alpha .
Poznámky
     1. Úlohu vyriešte v GeoGebre výkrese hPriamka_hKruznica.
     2. Úloha sa považuje za vyriešenú, ak pri zmene polohy bodov A,B resp. zvoleného bodu  D  (podľa Euklidovho tvrdenia T/XII)  hKolmica ostáva viditeľná ("nezmizne").
Hodnotenie
Za správne vyriešenie jednej povinnej úlohy je možné získať 5 bodov. Pri miere sú to dve úlohy - 10 bodov. Spolu 25 bodov. .
Za správne vyriešenie výberovej povinnej úlohy je možné získať 10 bodov.
\( .\)