RŠM - domáce zadania III

Due: Streda, 5 január 2022, 18:00
Úlohy - zhodnosť, kružnica
 1. Zostrojte trojuholník ABC , ak je dané: α = 60°, β = 45° a ťažnica t_c=5cm . [1]
 2. Zostrojte trojuholník ABC , ak je dané: a = 2 cm, b = 4,5 cm, r = 2,5 cm (r je polomer kružnice opísanej). (sus). [2]
 3. Zostrojte dotyčnicový štvoruholník ABCD , ak je dané: a = 6 cm, b = 4 cm, ρ = 2 cm, α = 60° , kde ρ je polomer kružnice vpísanej.[1]
 4. Ramená rovnoramenného trojuholníka so základňou dlhou  z majú v porovnaní so základňou trojnásobnú veľkosť. Vypočítajte jeho obvod a ;obsah trojuholníka.
 5. Je daná kružnica k(S; r) a priamka p , ktorá je jej sečnica. Nájdite všetky kružnice s polomerom R , ktoré sa dotýkajú priamky p aj kružnice k .
 6. Je daná kružnica k(S; r=7cm) a bod M , pre ktorý platí MS=11cm . Zostrojte takú sečnicu kružnice k prechádzajúcu bodom M , aby jeden jej priesečník bol stredom úsečky s krajnými bodmi v bode M a druhý v druhom priesečníku.
[1] Davidová, E.: Řešení planimetrických úloh. Ostrava 2006. Dostupné Tu.
[2] Vinkler, M.: Konstrukční úlohy. Dostupné Tu
\( .\)