RŠM - domáce zadania II

Due: Piatok, 31 december 2021, 10:00
Úlohy - konštrukčné 
 1. Zostrojte všetky pravouhlé trojuholníky ABC ( \angle ACB = 90^ \circ ) , pre ktoré platí: tc = 3,5cm, b = 4cm .

 2. Zostrojte trojuholník ABC, ak poznáte veľkosť výšky v_c , veľkosť uhla  \alpha a veľkosť polomeru opísanej kružnice r
 3. Zostrojte kosoštvorec ABCD , ak poznáte dĺžku strany a a výšky v_c (t.j. vzdialenosť bodu C od úsečky AB ).
Úlohy - miera
 1. Dané sú tri nekolineárne body A,B,C . Určte množinu (šrafovaním)
  1. \lbrace{X;XC \cap \overleftarrow{AB} \neq ∅ }\rbrace
  2.  \lbrace{X; \overrightarrow{XC} \cap \overleftrightarrow{AB}=∅ }\rbrace .
   Použite applet, v ktorom je nástroj na vyznačenie polroviny. Stiahnite si Tu.
 2. Daný je trojuholník ABC a body X, Y, Z tak, že bod X je stred strany BC , Y je stred úsečky XC a Z \in AY , pričom AZ : ZY = 1 : 2. . Určte obsahy všetkých štyroch neprekrývajúcich sa častí, na ktoré je trojuholník ABC rozdelený (pozri obrázok), ak pre obsah trojuholníka platí   S_{ABC} = 12 .
                                 
 3. Rozdeľte obdĺžnik na sedem neprekrývajúcich sa trojuholníkov, ktorých obsahy tvoria \frac{1}{12}; \frac{1}{12}; \frac{1}{12}; \frac{1}{2}; \frac{1}{16} ; \frac{1}{16} ;\frac{1}{8} 
 z obsahu obdlžnika.
Úlohy - Pytagorova a Euklidove vety
 1. Určte (b, c, c_a, c_b, α, β) v pravouhlom trojuholníku ABC, γ =90^\circ , ak je dané: a =5, v =3 .
 2. Do štvorca ABCD so stranou a je vpísaný rovnostranný trojuholník KLM , pričom K=A, L \in BC, M \in CD . Určte dĺžku strany trojuholníka.
\( .\)