Hilbertov axiomatický systém

Due: Piatok, 29 október 2021, 23:18
Úlohy
 1. Dokážte, že platí: Ak sú dva uhly zhodné, potom aj ich susedné uhly sú zhodné. (Vytvorte applet, ktorý bude interpretovať túto vlastnosť.)
 2. Rozdeľte úsečku  AB na tri rovnaké časti.
  Návod: Zostrojte rovnostranný trojuholník  ABC a nájdite jeho stred (napr. opísanej kružnice).
Úlohy - Poincaré model.
 1. Zostrojte hyperbolickú priamku \mu \subset \omega , ktorá je osou úsečky  \alpha =AB , kde  A,B \in \omega .
  Návod:
  1. Využitím Euklidovho tvrdenia T/I zostrojte hyperbolické rovnostranné trojuholník ABC, ABC' , kde C' je súmerný bod podľa priamky AB .
  2. V trojuholníku ABC zostrojte os prechádzajúcu vrcholmi  C,C' .
 2. Zostrojte hyperbolickú priamku prechádzajúcu bodom P, ktorá je kolmá na priamku AB , pričom  P \notin AB .
  Návod:
  1. Využitím Euklidovho tvrdenia T/XII zostrojte ... 
Využite Poincare Disc vytvorený v prostredí GeoGebra, v ktorom vieme zostrojiť hyperbolickú úsečku, priamku a kružnicu. Disc si môžete stiahnuť Tu.

Poznámka.
Euklidovo tvrdenie T/I platí aj hyperbolickej geometrii.
\( .\)