Miera geometrického útvaru

Termín: Piatok, 12 november 2021, 23:59
Riešte úlohy
 1. Dané sú tri nekolineárne body A,B,C . Určte množinu (šrafovaním)
  1. \lbrace{X;XC \cap \overleftarrow{AB} \neq ∅ }\rbrace
  2.  \lbrace{X; \overrightarrow{XC} \cap \overleftrightarrow{AB}=∅ }\rbrace .
   Použite applet, v ktorom je nástroj na vyznačenie polroviny. Stiahniter si Tu.
 2. Daný je trojuholník ABC a body X, Y, Z tak, že bod X je stred strany BC , Y je stred úsečky XC a Z \in AY , pričom AZ : ZY = 1 : 2. . Určte obsahy všetkých štyroch neprekrývajúcich sa častí, na ktoré je trojuholník ABC rozdelený (pozri obrázok), ak pre obsah trojuholníka platí S_{ABC} = 12 .
                                 
 3. Daný je pravidelný 6-uholník ABCDEF so stredom S a ďalej sú dané body X, Y , pričom bod X leží na polpriamke \overleftarrow{FA} a zároveň platí |XF|: |AF | =1:1 . Bod Y leží na polpriamke \overleftarrow{BA} a zároveň platí  \mu(AYB)=-1 . Určte vzdialenosti
  1. d(XA,\overleftrightarrow{FE})
  2. d(SX)
  3. d(Y,\triangle{BCS})
 4. Rozdeľte obdĺžnik na sedem neprekrývajúcich sa trojuholníkov, ktorých obsahy tvoria \frac{1}{12}; \frac{1}{12}; \frac{1}{12}; \frac{1}{2}; \frac{1}{16} ; \frac{1}{16} ;\frac{1}{8} 
 z obsahu obdĺžnika.
 5. Dané sú sústredné kružnice k_1(S; r_1), k_2(S; r_2), r_1 > r_2 . Určte vzťah medzi obsahom medzikružia ohraničeného kružnicami k_1, k_2 a obsahom kruhu nad tetivou XY kružnice k_1 , ktorá sa dotýka kružnice k_2 .
\( .\)