Zhodnosť a podobnosť trojuholníkov

Due: Utorok, 30 november 2021, 23:59

Riešte nasledujúce úlohy. Použite vzor.
 1. Zostrojte trojuholník ABC , ak je dané: α = 60°, β = 45° a ťažnica t_c=5cm . [1]
 2. Zostrojte trojuholník ABC , ak je dané: a = 2 cm, b = 4,5 cm, r = 2,5 cm (r je polomer kružnice opísanej). (sus). [2]
 3. Zostrojte dotyčnicový štvoruholník ABCD , ak je dané: a = 6 cm, b = 4 cm, ρ = 2 cm, α = 60° , kde ρ je polomer kružnice vpísanej.[1]
 4. Je daná kružnica k = k(S, r) a bod A , ktorý leží zvonku kružnice. Zostrojte sečnicu kružnice k tak, aby obsahovala bod A , pretínala k v bodoch X, Y a aby platilo |AX| = 3|AY | .
[1] Davidová, E.: Řešení planimetrických úloh. Ostrava 2006. Dostupné Tu.
[2] Vinkler, M.: Konstrukční úlohy. Dostupné Tu
\( .\) 
\( .\)