Pytagorova a Euklidove vety

Due: Pondelok, 22 november 2021, 23:59
Riešte nasledujúce úlohy
 1. Určte (b, c, c_a, c_b, α, β) v pravouhlom trojuholníku ABC, γ =90^\circ , ak je dané: a =5, v =3 .
 2. Do štvorca ABCD so stranou a je vpísaný rovnostranný trojuholník KLM , pričom K=A, L \in BC, M \in CD . Určte dĺžku strany trojuholníka.
 3. V pravouhlom trojuholníku ABC (∢ACB = 90^\circ ) je dané: t_a =4 , t_b = \sqrt{19} . Určte dĺžky strán trojuholníka.
 4. Je daný obdĺžnik ABCD . Zostrojte štvorec s rovnakým obsahom.  
\( .\)