Konštrukčné úlohy

Due: Utorok, 30 november 2021, 23:59
Riešte nasledujúce úlohy. Z každej skupiny si vyberte jednu úlohu.
 1. Zostrojte trojuholník ABC, ak poznáte:
  1. veľkosť strany b , veľkosť výšky v_a a veľkosť ťažnice t_c  
  2. veľkosť výšky v_c , veľkosť uhla \alpha a veľkosť polomeru opísanej kružnice r  
  3. úsečku (polohu a veľkosť ťažnice) AA_1 , veľkosť ťažnice t_c a veľkosť strany c=AB.
  4. veľkosť strany a , veľkosť výšky v_a a veľkosť ťažnice t_a
  5. veľkosť strán a, b a veľkosť polomeru r kružnice opísanej trojuholníku ABC
 2. Zostrojte:
  1. Štvorec XYUV , ktorého každý vrchol leží na jednej strane štvorca ABCD a strana XY = MN . Daný je štvorec ABCD a úsečka MN .
  2. Kosoštvorec ABCD , ak poznáte dĺžku strany a a výšky v_c (t.j. vzdialenosť bodu C od úsečky AB )
  3. Lichobežník ABCD so základňami AB a CD , ak sú dané veľkosti strán: a, b, c   a veľkosť uhla \beta
Riešenia vypracujte v GeoGebre, pričom použijete vzor.
Riešenie úloh z prvej skupiny nájdete v publikáciách od Davidovej a Vinklera.
\( .\)