Významné prvky trojuholníka

Due: Piatok, 19 november 2021, 23:59
Riešte nasledujúce úlohy
 1. Je daná úsečka AB , d(AB)= c = 6 cm . Zostrojte trojuholník ABC , ak je dané: va = 4 cm, tc = 4 cm.
 2. Zostrojte trojuholník ABC , ak poznáte veľkosť v_c , , α , r, kde v_c je výška na stranu c , veľkosť uhla \alpha pri vrchole A a r je polomer opísanej kružnice.
 3. Zostrojte trojuholník ABC , pre ktorý je dané: v_c = 6\; cm, , α = 75°, \rho = 2\; cm
 4. Dokážte, že trojuholník je rovnoramenný ak platí: "Ťažnica je súčasne jeho výškou."
V úlohách urobte konštrukciu v Nákresni, jednotlivé kroky konštrukcie zapíšte v Geometrickom okne 2. Na prehrávanie konštrukcie vytvorte vhodné body lomu. 
\( .\)