Trojuholník - základné pojmy


Riešte nasledujúce úlohy
 1. Zostrojte všetky pravouhlé trojuholníky ABC ( \angle ACB = 90^ \circ ) , pre ktoré platí: tc = 3,5cm, b = 4cm .

 2. Dané sú dve kružnice k, l a priamka p . Zostrojte všetky rovnoramenné trojuholníky ABC so základňou AB tak, aby ťažnica na stranu c ležala na priamke p , bod A patril kružnici k a bod B patril kružnici l .
  Pomoc: Zostrojte kružnicu k' , ktorá je obrazom kružnice k v osovej súmernosti podľa priamky p .
 3. Zostrojte trojuholník ak je dané: strana a , ťažnica t_c uhol ∢CAB .
 4. Na predĺžení základne AB rovnoramenného trojuholníka ABC zvoľte ľubovoľný bod X a veďte ním priamky p,q rovnobežné so stranami AC,BC. Nech priamka p pretne priamku BC v bode Y a priamka q priamku AC v bode Z\). Dokážte, že rozdiel XY-XZ je konštantný a rovná sa veľkosti ramena trojuholníka ABC.
V úlohách 1. a 2. urobte konštrukciu v Nákresni, jednotlivé kroky konštrukcie zapíšte v Geometrickom okne 2. Na prehrávanie konštrukcie vytvorte vhodné body lomu. Pri riešení úloh použite vzor.
V 3. úlohe použite Zadanie..
Pri riešení úlohy 4. navrhnite konštrukčný dôkaz, pričom konštrukcia bude v Nákresni a komentár k dôkazu bude v Geometrickom okne 2.
\( .\)