Výsledky vzdelávania
Študent získa komplexný prehľad informácií nevyhnutných na vypracovanie (najmä formálnej stránky) záverečnej práce jej obhajobu.
Stručná osnova predmetu
Charakteristika záverečných prác, typy záverečných prác, podstata a význam záverečných prác s dôrazom na bakalársku prácu. Základné pojmy a definície súvisiace so záverečnými prácami. Základné odporúčania a všeobecné pokyny k príprave a riešeniu záverečnej práce s dôrazom na bakalársku prácu. Odporúčaná štruktúra záverečných prác v súlade s príslušnou  smernicou UMB s dôrazom na bakalársku prácu. Formálna stránka záverečných prác. Informačné zdroje, literatúra, citovanie literatúry, bibliografické odkazy. Príprava obhajoby záverečnej práce, odporúčania k príprave prezentácie k obhajobe záverečnej práce.
Podmienky na absolvovanie predmetu
Absolvovanie záverečného testu min. na 65 %.