Obsahové zameranie predmetu Teórie európskej integrácie sa koncentruje na objasnenie základných teoretických prístupov uplatňovaných pri štúdiu procesu európskej integrácie. Študenti sa zameriavajú na štúdium vybraných teoretických prístupov s koncentráciou na pochopenie historických súvislostí v rámci ktorých sa daný prístup kreoval, pochopenie základného pojmového aparátu, pochopenie špecifických východísk a konceptov uvažovania z ktorých jednotlivé prístupy vychádzajú, prípadne nadväzujú. Študenti analyzujú jednotlivé teoretické prístupy na báze sledovania úrovne ich explanačnej, prediktívnej, konštitutívnej funkcie.