Inštitucionalizovaná forma spolupráce medzi štátmi vo všetkých podobách od svojho vzniku až po súčasnosť neustále narastá a má čoraz významnejší vplyv na vývoj medzinárodných vzťahov. Skúmanie tohto fenoménu medzinárodnej politiky je podstatné nielen z uvedeného dôvodu, ale aj preto, že medzinárodné vládne organizácie predstavujú najpočetnejší subjekt medzinárodného práva a medzinárodné mimovládne organizácie najpočetnejší subjekt medzinárodných vzťahov.

Cieľom tohto predmetu je oboznámiť študentov s problematikou medzinárodných organizácií v troch základných dimenziách. V rámci prvej z nich pôjde o zvládnutie terminológie z uvedenej oblasti, vymedzenie a správne aplikovanie pojmov, klasifikáciu medzinárodných organizácií, ich postavenie medzi inými medzinárodnými inštitúciami a stručné predstavenie ich historického vývoja. V druhej dimenzii bude pozornosť sústredená na všeobecné otázky týkajúce sa spoločne všetkých medzištátnych organizácií upravených tzv. právom medzinárodných organizácií (napr. vznik, zánik, štruktúra, členstvo, funkcie, štatúty medzinárodných organizácií). Poslednou bude prevažne faktografická časť týkajúca sa spoznávania najdôležitejších údajov a faktov o zložení, postavení, fungovaní a cieľoch vybraných univerzalistických, partikulárnych a regionálnych medzinárodných organizácií.