Študent:

1. vie definovať základné tendencie diplomacie a v praxi použije získané vedomosti na vytvorenie historického obrazu medzinárodných vzťahov – diplomacie, analýz, rokovaní ako spôsobu riešenia sporov, uzatváraní zmlúv a ich realizácie v dejinách ľudskej civilizácie s dôrazom na obdobie staroveku a stredoveku;

2. preukáže svoje vedomosti formou úvodného slova a následnej diskusie, ako aj schopnosť analytického prístupu riešenia sledovaných otázok v dejinách diplomacie, nakoľko z kontextu prednášok budú organizované semináre;

3. je schopný identifikovať a analyzovať dosiahnuté výsledky a postavenie (kvalitu) diplomacie zúčastnených strán (predovšetkým na základe názorných príkladov rokovaní a ich následkov, ako aj na základe príkladov formovania diplomatických orgánov a inštitúcií, ich funkčného formovania) v rámci konkrétneho historického obdobia. Týmto spôsobom dochádza ku spájaniu a konfrontácii teoretických poznatkov pri riešení konkrétnych príkladov. aplikuje získané teoretické poznatky pri analýze politických záujmov (ich príčin) jednotlivých zúčastnených strán;

4. na základe spôsobov ich presadzovania v medzinárodnom prostredí posúdi dosiahnuté výsledky (uzatváranie príslušných zmlúv, dohôd a paktov);

5. a prostredníctvom kritického pohľadu na základe vlastných argumentov hodnotí ich kvalitu pre jednotlivé zúčastnené strany;

6. v kontexte získaných vedomostí si študent vytvorí celkový obraz o charaktere a úrovni diplomatickej činnosti aktérov, ako aj o celkovom prínose diplomacie pre kvalitu medzinárodných vzťahov daného obdobia;