Študent je schopný analyzovať ekonomické procesy vo svetovej ekonomike, pozná a vie vhodne aplikovať zákonitosti vývoja svetového hospodárstva s osobitným zreteľom na globalizačné a integračné vývojové tendencie. Hodnotí prostredie, ktoré ovplyvňuje rozhodovanie v oblasti medzinárodných ekonomických vzťahov z hľadiska interdependenčných tendencií medzi jednotlivými ekonomikami sveta.