Študent si osvojí základný terminologický i metodologický aparát nevyhnutný pre ďalšie rozšírené skúmanie a analýzu jednotlivých teoretických prístupov uplatňovaných pri štúdiu medzinárodných vzťahov. Študent je schopný identifikovať základné rozdiely medzi jednotlivými typmi prístupov. Jednotlivé teoretické prístupy študent kriticky hodnotí a zároveň ich konfrontuje s reálnym medzinárodných vzťahov a medzinárodnej politiky. Nadobudnuté poznatky študent aplikuje v procese realizácie samostatnej výskumnej činnosti zameranej na hlbšie skúmanie možnej uplatniteľnosti jednotlivých teoretických prístupov pri objasňovaní vybraných okruhov problémov medzinárodných vzťahov.