Urbánna etnológia

Počas prerušenia klasickej výučby kvôli pandémii prebieha kurz dištančnou formou, predovšetkým prostredníctvom emailovej komunikácie. Vyučujúca posiela študentom texty na štúdium a pre potreby seminárnej práce. Do 25. apríla 2020 musia študenti vypracovať seminárnu prácu, ktorá je jednou z podmienok na absolvovanie predmetu. Ku skúške musia preštudovať aj učebnicu urbánnej etnológie.