Podmienky pre získanie kreditov zo študijnej disciplíny

„Teórie sociálnej a kultúrnej antropológie“

a) priebežné hodnotenie:     vypracovanie seminárnej práce: 30 bodov

                                             prezentácia seminárnej práce prostredníctvom MS Teams: 10 bodov

b) záverečné hodnotenie:    ústna skúška: 60 bodov

Kredity budú udelené študentovi, ktorý získa minimálne 60 bodov z celkového hodnotenia.

1. Prítomnosť a osobná aktivita na minimálne desiatich stretnutiach v rámci jedného

semestra výučby.

 

Osobná aktivita zahŕňa:

- individuálnu prípravu na každý seminár  

- štúdium pramenných antropologických dokumentov

- zapájanie sa do diskusie v rámci preberanej témy 

- vlastné zhodnotenie študijnej literatúry

 

2. Povinnosť zreferovať vlastnú, samostatne vypracovanú seminárnu prácu počas semestra.

 

Kritéria pri hodnotení seminárnej práce:

- obsah a odborné spracovanie

- forma spracovania

- rozsah práce je stanovený minimálne na 5 normalizované strany textu

- vlastné zhodnotenie témy v závere seminárnej práce

- dodržanie pravidiel citácie a parafrázovania

- rozsah použitej literatúry

 

3. Odovzdať kompletnú a samostatne vyhotovenú seminárnu prácu v pred ukončením

výučbového obdobia v semestri. 

 

4. Vykonanie skúšky v stanovenom dátume.